PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XV NHIỆM KỲ 2020-2025
Trả lời kiến nghị cử tri trước và sau Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh
Lượt xem: 501

* Kiến nghị cử tri:Đề nghị chỉ đạo Sở Nội vụ đôn đốc đơn vị tư vấn (Trung tâm Biên giới và Địa giới) khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền phúc tra, nghiệm thu, phê duyệt sản phẩm hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính để làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý địa giới hành chính các cấp của tỉnh Sơn La.

Trả lời: Ngày 16/12/2022, UBND tỉnh có Tờ trình số 231/TTr-UBND về việc đề nghị nghiệm thu hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp tỉnh Sơn La gửi Bộ Nội vụ, Hội đồng thẩm định Trung ương xem xét, nghiệm thu đối với bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Sơn La (cấp tỉnh 01 đơn vị hành chính, cấp huyện 12 đơn vị hành chính, cấp xã 204 đơn vị hành chính). Ngày 19/01/2023, Bộ Nội vụ có Công văn số 225/BNV-CQĐP gửi UBND tỉnh Sơn La về việc hoàn thiện tài liệu đề nghị nghiệm thu sản phẩm Dự án 513. Hiện nay, Sở Nội vụ đang phối hợp với Trung tâm Biên giới và địa giới (đơn vị thi công Dự án 513 tỉnh Sơn La) rà soát lại bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp thuộc Dự án 513 của tỉnh Sơn La để hoàn thiện và bàn giao sản phẩm của dự án gửi Bộ Nội vụ, Hội đồng thẩm định Trung ương tiếp tục thẩm định để đưa sản phẩm vào lưu trữ, khai thác và sử dụng, phục vụ quản lý nhà nước về địa giới hành chính của chính quyền địa phương.

* Kiến nghị cử tri: Xem xét điều chỉnh tiêu chuẩn người hoạt động không chuyên trách cấp xã được qui định tại Điều 3, Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 11/10/2021, về tiêu chuẩn, tuyển chọn, quản lý và sử dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La: Người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải tốt nghiệp THPT hoặc tương đương…. Đề nghị điều chỉnh: Người hoạt động không chuyên trách cấp xã chỉ cần tốt nghiệp THCS hoặc tương đương với lý do sau:

 - Theo qui định tại Điều 3, Thông tư 29/2016/TT-BNNPTNT ngày 05/8/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quy định:

 Tiêu chuẩn đối với nhân viên thú y xã:

a) Có trình độ trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành về: Thú y, chăn nuôi thú y, chăn nuôi, bệnh học thủy sản, nuôi trồng thủy sản;

b) Có trình độ sơ cấp trở lên một trong các chuyên ngành quy định tại điểm a khoản này với địa bàn cấp xã thuộc khu vực miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn".

- Thực hiện quy trình tuyển chọn Người hoạt động không chuyên trách xã Mường Hung (Nhân viên Thú y xã), UBND xã đã Thông báo rộng rãi về điều kiện, tiêu chuẩn theo qui định tại Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 phải tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Tuy nhiên qua 2 lần Thông báo không có người đủ điều kiện tiêu chuẩn tốt nghiệp THPT hoặc tương đương tham gia dự tuyển. Qua tìm hiểu trên địa bàn xã Mường Hung hiện nay và một số xã lân cận đa số chỉ có sinh viên tốt nghiệp trung cấp Chăn nuôi - Thú y hoặc Thú y nhưng chưa tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Trả lời: Theo số liệu thống kê, đến ngày 30/6/2021, thời điểm rà soát để ban hành Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND, toàn tỉnh có 1.836/2.138 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tốt nghiệp THPT chiếm 85,5% trong đó chức danh Nhân viên thú y xã có 186/202 người tốt nghiệp THPT chiếm 92,0%. Đến ngày 31/12/2022, toàn tỉnh có 1.948/2.146 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tốt nghiệp THPT chiếm 90,% trong đó chức danh Nhân viên thú y xã có 183/192 người tốt nghiệp THPT chiếm 95,3%.

Căn cứ vào chất lượng người hoạt động không chuyên trách xã trên địa bàn tỉnh thì việc quy định tiêu chuẩn đối với chức đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã nói chung và chức danh Nhân viên thú y xã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương là phù hợp. Khó khăn, vướng mắc của xã Mường Hung, huyện Sông Mã trong xét chọn Nhân viên thú y là cá biệt, tại thời điểm nhất định. Quy định về tiêu chuẩn, tuyển chọn, quản lý và sử dụng đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La mới triển khai thực hiện được hơn một năm, chưa phát hiện có nhiều bất cập, khó khăn, vướng mắc; mặt khác để sửa đổi, bổ sung quy định cần có thời gian để khảo sát, đánh giá toàn diện, khách quan trên nhiều phương diện. Khi triển khai quy trình sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nội vụ sẽ tổ chức xin ý kiến rộng rãi, trong đó có tổng hợp ký kiến của các xã, phường, thị trấn để tiếp thu, hoàn chỉnh quy định đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với thực tiễn của địa phương.

* Kiến nghị cử tri: Đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính có phương án sắp xếp việc làm hoặc tiếp tục kéo dài thời gian công tác trước khi hết thời gian hợp đồng cho đội viên đề án 500 theo Quyết định 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020, để các tri thức trẻ tiếp tục được cống hiến góp phần phát triển nông thôn, miền núi.

Trả lời: Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, nhằm tạo điều kiện đội viên yên tâm công tác, cống hiến và Công văn số 3481/BNV-CTTN ngày 02/8/2020 của Bộ Nội vụ về việc bố trí công tác đội viên Đề án 500, UBND tỉnh đã ban hành Công văn 3915/UBND-NC ngày 15/12/2020 về việc tiếp tục ký hợp đồng đối với đội viên Đề án 500, trong đó chỉ đạo UBND các huyện có liên quan tiếp tục ký hợp đồng lao động đối với đội viên Đề án 500 tại các xã có nhu cầu.

Ngày 01/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 136/NQ-CP về giải pháp bố trí đối với đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 và văn bản chỉ đạo của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản  chỉ đạo UBND các huyện thuộc phạm vi điều chỉnh của Đề án căn cứ vào số lượng biên chế được giao, biên chế đang thực hiện; trình độ chuyên môn nghiệp vụ; kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đội viên để xây dựng phương án, bố trí, sử dụng và lộ trình thực hiện. Kết quả tính đến 30/01/2023, có 05/08 đội viên được bố trí thành công chức cấp huyện, cấp xã còn lại 03/08 đội viên huyện Bắc Yên và Quỳnh Nhai đã có phương án bố trí, sử dụng trong năm 2023. UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 485/UBND-NC ngày 19/02/2023 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023; đã đôn đốc các huyện Bắc Yên, Quỳnh Nhai quan tâm bố trí, sử dụng đội viên đề án 500 theo phương án đã được phê duyệt.

Như vậy, việc bố trí, sắp xếp 03 đội viên còn lại thuộc trách nhiệm của UBND huyện Bắc Yên và Quỳnh Nhai (trong thời gian chờ bố trí, sắp xếp, các đội viên vẫn được ký hợp đồng làm việc và thực hiện đầy đủ chính sách theo quy định).

* Kiến nghị cử tri: Đề nghị chỉ đạo rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét về chủ trương bố trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản, tiểu khu trưởng, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La cho phù hợp với thực tiễn của từng địa phương (theo hướng khuyến khích chứ không quy định bắt buộc Bí thư đồng thời là tiểu khu trưởng).

Trả lời: Ngày 12/7/2022, Ban Thường vụ tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận, nhiệm kỳ 2023-2025 trong đó chỉ đạo: “3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương phấn đấu bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản, tiểu khu trưởng, tổ trưởng tổ dân phố (theo Kết luận số 1037-KL/TU ngày 12/5/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy); Bí thư chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước nên là người đứng đầu”.

- Hướng dẫn số 09-HD/BTCTU ngày 12/7/2022 của Ban Tổ chức tỉnh uỷ về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2023-2025 trong Đảng bộ tỉnh quy định về công tác nhân sự đảm bảo: “Đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn cần thực hiện nghiêm túc Kết luận số 1037-KL/TU ngày 12/5/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy “về chủ trương bố trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản, tiểu khu trưởng, tổ trưởng tổ dân phố và Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU ngày 03/8/2020 của Ban Tổ chức tỉnh uỷ “một số nội dung về chủ trương bố trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản, tiểu khu trưởng, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn tỉnh”.

- Thực hiện nhất quán chủ trương của Ban Thường vụ tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã đã thực hiện rất tốt chủ trương của bố trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản gắn với tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận, nhiệm kỳ 2023-2025 (đến hết năm 2022, tỷ lệ bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản, trưởng tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đạt 95,66%).

* Kiến nghị cử tri: Thẩm định, xác định giá trị còn lại của tài sản đối với hệ thống thiết bị máy móc và đường dây thuộc nhà máy thủy điện để thực hiện các biện pháp quản lý, đấu giá, thanh lý tài sản đảm bảo theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

Trả lời: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 31/03/2022 về việc phê duyệt chủ trương xử lý các hạng mục Thuỷ điện thuộc công trình Thuỷ lợi - Thuỷ điện Nậm Công, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Theo báo cáo của Công ty đến nay các hạng mục đã được công ty tổ chức tháo dỡ giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri huyện Sông Mã. Hiện nay công ty đang thực hiện các bước theo quy trình để thực hiện thanh lý tài sản theo quy định.

* Kiến nghị cử tri:  Đối với kiến nghị giải quyết dứt điểm kiến nghị của các hộ gia đình đã nộp đủ tiền cho Công ty cổ phần xi măng Chiềng Sinh từ năm 2004 để được cấp đất ở.

Trả lời: Qua rà soát có 140 trường hợp hộ gia đình, cá nhân cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ đăng ký đất đai liên quan đến vụ việc phá sản của Công ty cổ phần xi măng Chiềng Sinh. Tính đến thời điểm hiện tại, UBND thành phố đã hoàn thành xong giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ đăng ký đất đai cho 140/140 hộ gia đình, cá nhân theo các Quyết định của UBND tỉnh, cụ thể: cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xong cho 138/140 hộ gia đình, cá nhân; 02 trường hợp đưa vào diện đăng ký đất đai theo quy định tại Điều 95 Luật Đất đai năm 2013 (hộ gia đình ông Phan Tiến Thăng (vợ là Nguyễn Thị Thảo) không có mặt trên địa bàn phường Chiềng Sinh, đã thông tin nhiều lần nhưng chưa liên hệ được; hộ gia đình ông Nguyễn Khánh Đại không phối hợp thực hiện hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận).

* Kiến nghị cử tri: Quan tâm bố trí đảm bảo kinh phí thực hiện các chính sách theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2022, như: Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND tỉnh ngày 30/12/2021 (mới chỉ được cấp bổ sung kinh phí mua cặp, trang phục còn các khoản chi khác tăng hơn so với nghị quyết 15/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 thì chưa được cấp, do vậy chưa đảm bảo được các hoạt động của HĐND cấp xã); số 20/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021. Ngày 03/6/2022, UBND huyện Thuận Châu đã ban hành Tờ trình số 118/TTr-UBND gửi Sở Tài chính; tuy nhiên, đến nay chưa nhận được ý kiến trả lời.

Trả lời: Trong những tháng cuối năm 2022, căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh về sáp nhập bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, Sở Tài chính đã phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố rà soát lại nhu cầu kinh phí còn thiếu năm 2022 thực hiện Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, trong đó xác định nhu cầu kinh phí còn thiếu của huyện Thuận Châu là 4.496 triệu đồng. Từ kết quả trên, Sở Tài chính đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 và Quyết định số 2502/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 phê duyệt bổ sung dự toán kinh phí cho các huyện, thành phố để thực hiện chính sách, trong đó đã bao gồm kinh phí của UBND huyện Thuận Châu, số tiền 4.496 triệu đồng.

* Kiến nghị cử tri: Tăng phụ cấp chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ cho chức danh Trung đội trưởng dân quân cơ động theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 7 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP  ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ. Lý do: Nhiệm vụ, khối lượng công việc Trung đội trưởng dân quân cơ động so nhiều, phạm vi hoạt động rộng, trong khi đó mức phụ cấp như quy định hiện nay là thấp.

Trả lời: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu với UBND tỉnh Sơn La có văn bản số 4025/UBND-NC ngày 19/10/2022 trình Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính đề nghị xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri.

* Kiến nghị cử tri: Thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm, giải tỏa vi phạm hành lang an toàn đường bộ trong phạm vi địa phương.

Trả lời: Thực hiện Kết luận số 101/KL-TTHĐND ngày 14/7/2022 của chủ tọa phiên họp, Sở GTVT đã tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm, giải tỏa vi phạm hành lang an toàn đường bộ (ATĐB) trong phạm vi địa phương như:

- Tiếp tục bám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh về giải tỏa hành lang ATĐB và các Kế hoạch của Sở GTVT, UBND các huyện, thành phố đã ban hành năm 2022.

- Tăng cường tuyên truyền, vận động và thực hiện ký cam kết không lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang ATĐB, đồng thời chủ động tháo dỡ các công trình vi phạm hành lang ATĐB.

- Chỉ đạo Ban QLBT đường bộ, các đơn vị quản lý đường bộ, tuần đường, tuần kiểm thường xuyên tuần tra, kiểm soát kịp thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp vi phạm hành lang ATĐB; tổng hợp số liệu gửi về Sở GTVT để phân loại chỉ đạo xử lý nghiêm hoặc chuyển địa phương xử lý theo Quy chế phối hợp số 3224/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Sơn La.

- Kết quả trong năm 2022: Công tác quản lý hành lang ATĐB đã có nhiều chuyển biến tích cực, số trường hợp vi phạm hành lang đã giảm 298 trường hợp (giảm 40,16%) so với năm 2021.

- Ngay từ đầu năm 2023, tiếp tục phát huy kết quả đạt được năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 31/01/2023, Sở GTVT đã ban hành Kế hoạch số 279/KH-SGTVT ngày 02/02/2023, các huyện, thành phố đã ban hành các kế hoạch để thực hiện công tác giải tỏa hành lang ATĐB năm 2023. Hiện đang triển khai tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

* Kiến nghị cử tri: Xem xét có chính sách hỗ trợ đối với Chi hội trưởng Hội Cựu Thanh niên xung phong các xã, thị trấn; hiện nay các chức danh của hội đặc thù khác ở xã như: Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ đều có phụ cấp (theo Nghị quyết số 119/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh), các chức danh của Hội Khuyến học, Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi đều do cán bộ xã kiêm nhiệm (do Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách văn hóa - xã hội kiêm Chủ tịch Hội Khuyến học, kiêm Chi hội trưởng Chi hội Bảo trợ NTT và trẻ mô côi). Tuy nhiên chức danh Chi hội trưởng Hội Cựu Thanh niên xung phong không có phụ cấp, không có kinh phí hoạt động, khó khăn khi triển khai các nhiệm vụ.

Trả lời: Hiện nay, chưa có văn bản của cấp có thẩm quyền quy định về chế độ, chính sách đối với Chi hội trưởng Chi hội Cựu Thanh niên xung phong ở các xã, phường, thị trấn. Mặt khác qua nghiên cứu các nghị quyết về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã ở 14 tỉnh trung du miền núi phía Bắc và các tỉnh có điều kiện tương đồng như Sơn La, chưa có địa phương nào quy định chức danh Chi hội trưởng Chi hội Cựu Thanh niên xung phong ở cấp xã là chức danh người hoạt động không chuyên trách.  Do vậy, kiến nghị của cử tri không có cơ sở, căn cứ pháp lý để trả lời.

* Kiến nghị cử tri: Đường Tỉnh lộ 110a, đoạn từ Ngã ba bản Cang đi bản Bó Quỳnh, xã Chiềng Sung khoảng 3km hiện xuống cấp nghiêm trọng, nhân dân đi lại khó khăn. Đề nghị tỉnh chỉ đạo đơn vị quản lý có phương án sửa sữa nâng cấp đường.

Trả lời: Đoạn từ Ngã ba bản Cang đi bản Bó Quỳnh, xã Chiềng Sung là nhánh Chiềng Sung - Nà Chạy dài 3,2km thuộc nhánh Hát Lót - Chiềng Sung, ĐT.110. Đoạn tuyến được đưa vào khai thác từ năm 2004; hàng năm Sở GTVT đều chỉ đạo đơn vị QL, BDTX thực hiện tốt công tác duy tu bảo dưỡng, tuy nhiên do đoạn tuyến đưa vào khai thác đã lâu, mặt đường phát sinh nhiều hư hỏng. Để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, Sở GTVT đã trình và được UBND tỉnh cho phép sửa chữa hư hỏng nền mặt đường và hệ thống ATGT đoạn tuyến nêu trên tại Công văn số 171/UBND-KT ngày 16/01/2023. Hiện dự án đang triển khai bước chuẩn bị đầu tư, dự kiến sẽ được phê duyệt triển khai thi công và hoàn thành trong năm 2023.

* Kiến nghị cử tri: Tiếp tục có văn bản báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp thu hồi đất, tài sản trên đất của Chi cục thi hành án dân sự huyện Thuận Châu, bàn giao cho UBND tỉnh Sơn La để giao cho UBND huyện Thuận Châu quản lý, sử dụng theo quy hoạch (UBND huyện đã có Tờ trình số 717/TTr-UBND ngày 30/12/2020).

Trả lời: Ngày 26/10/2021, Bộ Tài chính đã có văn bản số 12250/BTC-QLCS về việc sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc của Chi cục thi hành án dân sự huyện Thuận Châu; trong đó đã thống nhất đề xuất của Bộ Tư pháp về việc thay đổi phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Châu từ phương án giữ lại tiếp tục sử dụng sang phương án thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai.

Ngày 18/4/2023, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 176/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án điều chỉnh, bổ sung diện tích; điều chỉnh thời gian thực hiện và điều chỉnh thông tin khác của dự án Nhà nước thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết. Trong đó, có dự án Nâng cấp, cải tạo đường phối 23/8 thị trấn Thuận Châu (thu hồi bổ sung đất của Chi cục thi hành án dân sự huyện Thuận Châu).

* Kiến nghị cử tri: Chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp và phát triển đô thị tỉnh Sơn La yêu cầu Công ty TNHH Hoàng Phát đẩy nhanh tiến độ thi công tại khu vực đồi đất đắp và có phương án xử lý hệ thống thoát lũ để tránh bồi lấp ruộng ảnh hưởng đến đất ruộng cũng như sinh hoạt của nhân dân bản Pột, Cóng Nọi, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La.

Trả lời: Trong quá trình triển khai lấy đất để thực hiện dự án BT, Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng công nghiệp và phát triển đô thị đã có các văn bản nhắc nhở, yêu cầu nhà đầu tư có các biện pháp thoát nước tạm thời và đề ra các giải pháp ứng phó kịp thời khi xảy ra thiên tai trong mùa mưa lũ.

Khu đất đồi bản Pột, Coóng Nọi đến nay đã được UBND tỉnh giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị Pột Nọi. Hiện tại nhà đầu tư đã triển khai thi công khu đô thị và hệ thống thoát nước mưa, do đó đã giải quyết được vấn đề theo kiến nghị của cử tri.

* Kiến nghị cử tri: Đề nghị xem xét, bàn giao cho xã Tân Phong, huyện Phù Yên khu đất tại bản Liếm (cũ) nay thuộc bản Vạn Yên (gần trụ sở UBND xã Tân Phong hiện nay) trước đây do Trung tâm giống, cây trồng, vật nuôi thuỷ sản Sơn La quản lý, sử dụng làm vườn ươm cây giống; tuy nhiên từ lâu đã không ươm cây giống tại đây, hiện tại khu đất để hoang, không sử dụng đến.

Trả lời: Ngày 24/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1725/QĐ-UBND phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, đơn vị; UBND các huyện, thành phố đợt 1 năm 2022 (trong đó có phương án sắp xếp: Thu hồi, giao UBND huyện Phù Yên để xây dựng trụ sở Công an xã Tân Phong và thực hiện quản lý theo quy hoạch).

Ngày 06/10/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2096/QĐ-UBND về việc thu hồi đất, tài sản công gắn liền với đất của Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi thủy sản Sơn La, giao cho UBND huyện Phù Yên quản lý để thực hiện dự án khu ở, khu dân cư mới Phù Hoa.

Đề nghị UBND huyện Phù Yên chủ động phối hợp với  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản Sơn La và các cơ quan liên quan trong triển khai nhiệm vụ thu hồi đất và tài sản trên đất tại bản Liếm (cũ) nay thuộc bản Vạn Yên (gần trụ sở UBND xã Tân Phong hiện nay) theo quy định.

* Kiến nghị cử tri: Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét cắt đoạn cua tại km 43+800 Quốc lộ 4G đoạn qua bản Nà Un Ngoài, xã Mường Sai, huyện Sông Mã. Lý do: Đoạn đường ngày có độ cua lớn, gấp khúc, khuất tầm nhìn và ngay gần Trường Mầm non, Tiểu học. Trong thời gian qua tại khúc cua này đã xảy số một số vụ tai nạn, va quệt giữa các phương tiện giao thông và hiện nay vẫn đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao.

Trả lời: Hiện trạng: Năm 2017 đoạn từ Km38-Km46, QL.4G (trong đó có vị trí đoạn cua Km43+800) đã được đầu tư sửa chữa mặt đường, cống rãnh và hệ thống ATGT theo Quyết định số 840/QĐ-SGTVT ngày 12/12/2017 của Sở GTVT. Hiện trạng tại vị trí đoạn cua Km43+800 có bề rộng mặt đường trung bình khoảng 6m, bề rộng nền đường trung bình khoảng 7,5-8m, đoạn tuyến có đường cong nằm bán kính nhỏ (R=27m), tầm nhìn hạn chế, dẫn đến nhiều xe có kích thước lớn khó khăn trọng việc di chuyển theo đúng phần đường của mình khi vào cua. Hệ thống ATGT hiện có hộ lan tôn lượn sóng, tuy nhiên chưa đủ tại các vị trí nguy hiểm, vạch sơn kẻ đường bị mờ nhanh do lưu lượng xe lớn, hệ thống biển cảnh báo, gờ giảm tốc chưa có.

Kết quả xử lý: Để đảm bảo ATGT hạn chế thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, Sở GTVT đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường: Cắm biển cảnh báo (bổ sung 02 biển W225 - cảnh báo trẻ em; 02 biển W202 - nhiều khúc cua liên tiếp); sơn gờ giảm tốc; sơn sửa lại vạch kẻ tim đường theo quy định và tiếp tục theo dõi tình hình an toàn giao thông tại khu vực.

* Kiến nghị cử tri: Đề nghị Chính phủ đầu tư nâng cấp, cải tạo 02 cống ngang đường tại Km 299+120 (thuộc tổ 6 khu chợ cấp 2) và cống Km 300+96/QL6 (thuộc tổ 9, phường Quyết Tâm).

Trả lời: 02 cống ngang đường theo kiến nghị cử tri đã được Chi Cục quản lý đường bộ I.1 báo cáo và đề xuất trình Cục Quản lý đường bộ I, TCĐBVN (nay là Cục Đường bộ Việt Nam) xử lý dứt điểm.

Ngày 08/02/2023, Sở GTVT đã tiếp tục có Công văn số 343/SGTVT-KCHT về việc đầu tư thay thế 02 cống tại Km299+120 và Km300+096 trên QL.6 gửi Khu Quản lý đường bộ I, báo cáo Cục ĐBVN, Bộ GTVT. Đến nay, Khu Quản lý đường bộ I đã có văn bản phúc đáp, theo đó: Trong năm 2022, Khu Quản lý đường bộ I đã phối hợp với UBND TP. Sơn La nạo vét, khơi thông hạ lưu 02 cống, đến nay hiện tượng ngập úng không còn xảy ra. Tuy nhiên để bảo đảm việc thoát nước của khu vực được lâu dài, Khu Quản lý đường bộ I đã đưa 02 vị trí cống nêu trên vào kế hoạch năm 2024 để báo cáo Cục ĐBVN, Bộ GTVT cho phép đầu tư sửa chữa.

* Kiến nghị cử tri: Chỉ đạo Sở Giao thông - Vận tải phối hợp với các ngành liên quan khắc phục đoạn đường thường xuyên sạt lở, gây ách tách giao thông trên Quốc lộ 37, đoạn gần Suối Sập để người dân đi lại thuận tiện dễ dàng hơn.

Trả lời: Hiện trạng: Vị trí thường xuyên sạt lở trên QL.37, đoạn gần Suối Sập nằm trên cung trượt taluy dương đoạn Km402+649-Km402+741, QL.37 thuộc bản Pắc Bẹ, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên. Do nằm trên cung trượt nên vị trí thường xuyên xảy ra hiện tượng bùn đất chảy tràn bồi lấp toàn bộ nền, mặt đường, gây ách tắc giao thông cả trong điều kiện thời tiết nắng ráo.

Giải pháp xử lý trước mắt: Do nằm trên cung trượt rất lớn, Sở GTVT đã tạm thay thế lớp mặt đường cũ bị phá hủy bằng rọ thép nhồi đá hộc dài khoảng 70m, rộng từ 5-6m, bên trên rải đá sô bồ dày 20cm tạo êm thuận để các phương tiện không bị sa lầy, gây ùn tắc.

Giải pháp xử lý lâu dài: Để khắc phục triệt tình trạng trên, Sở GTVT đã trình và được Bộ GTVT, Cục ĐBVN cho phép triển khai dự án: Sửa chữa cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai, ĐBGT bước 2 đối với Km402+649-Km402+741, QL.37 tại Quyết định số 710/QĐ-CĐBVN ngày 10/02/2023, theo đó . Hiện dự án đang triển khai bước chuẩn bị đầu tư, dự kiến sẽ thi công hoàn thành trong năm 2023. Để đẩy nhanh tiến độ dự án, xử lý dứt điểm kiến nghị cử tri, đề nghị UBND huyện Phù Yên quan tâm, chủ động phối hợp với Sở GTVT trong công tác GPMB triển khai dự án.

* Kiến nghị cử tri: Đề nghị xem xét nâng cấp tuyến đường từ xã Mường Tè vào xã Song Khủa, Liên Hòa thành tuyến đường tỉnh lộ để đảm bảo đi lại cho nhân dân và có kinh phí để tu sửa tuyến đường khi bị hư hỏng do có một số đoạn đường bị hư hỏng do ảnh hưởng của mưa lũ làm xói mòn, sạt trôi mặt đường và đất đá lấp một số cống thoát nước.

Trả lời: Tuyến đường từ Mường Tè - Song Khủa - Liên Hòa hiện là tuyến đường huyện, do UBND huyện Vân Hồ quản lý bảo trì. Theo Quy hoạch điều chỉnh phát triển GTVT tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2020, định hướng đến 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 07/8/2017, tuyến đường trên được quy hoạch là đường huyện. Do đó hiện chưa có cơ sở để nâng cấp thành đường tỉnh.

Để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, căn cứ vai trò, ý nghĩa của tuyến đường, Sở GTVT đã đề xuất với UBND tỉnh bổ sung quy hoạch tuyến đường trên trở thành ĐT.101C đưa vào Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để triển khai thực hiện. Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở GTVT sẽ tham mưu đầu tư xây dựng tuyến đường theo quy hoạch và xem xét nâng thành ĐT.101C theo quy định. Trước mắt, đề nghị UBND huyện Vân Hồ (cơ quan đang được giao quản lý tuyến đường) chỉ đạo sửa chữa, đảm bảo giao thông tuyến đường bằng nguồn kinh phí bảo trì đường huyện hàng năm được kết hợp với ngân sách huyện phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

* Kiến nghị cử tri: Đề nghị các cấp có thẩm quyền xây dựng bến xe khách tại trung tâm xã Tô Múa để vận chuyển hành khách từ các xã Song Khủa, Liên Hòa, Mường Tè, Quang Minh, Suối Bàng đi lại thuận tiện và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn.

Trả lời: Bến xe khách tại Trung tâm xã Tô Múa là 1 trong 52 bến xe khách được Quy hoạch đầu tư trong giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Tuy nhiên, do nguồn lực còn nhiều khó khăn nên đến nay trên địa bàn tỉnh mới đầu tư xây dựng được 11 bến xe khách tại trung tâm các huyện, thành phố.

Sau khi UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch các bến xe khách trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 05/8/2013, Sở GTVT đã tổ chức kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng các bến xe khách theo quy hoạch tại Công văn số 1389/SGTVT-KHTC ngày 08/8/2014. Tuy nhiên đến nay chưa có nhà đầu tư quan tâm đề xuất.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, nhất là cử tri xã Song Khủa, huyện Vân Hồ, Sở GTVT đã tiếp tục ban hành Công văn số 550/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 27/02/2023 kêu gọi đầu tư xây dựng bến xe khách trung tâm xã Tô Múa, huyện Vân Hồ. Sau khi có nhà đầu tư quan tâm đề xuất, Sở GTVT sẽ hướng dẫn đầu tư xây dựng bến xe khách và công bố đưa vào khai thác theo quy định phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

* Kiến nghị cử tri: Đề nghị Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp & PTNT (trước đây là Ban quản lý di dân tái định cư thủy điện Sơn La) - chủ đầu tư dự án sửa chữa đường giao thông xã Nà Mường - Tà Lại khảo sát bổ sung thêm rãnh thoát nước (bê tông cốt thép) bên phía tà luy âm đoạn khu Pa Lay thuộc bản Đoàn Kết xã Nà Mường (trước nhà ông Anh Tín) với chiều dài 300m để đảm bảo thoát nước. Do vào mùa mưa không thoát được tích thành hồ bên phía tà luy âm, gây ngập lớn gây khó khăn cho nhân dân tham gia giao thông.

Trả lời: Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 43 - Trung tâm xã Tà Lại, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt tại Quyết định số 119/QĐ-TĐC ngày 29/3/2021, tại vị trí cọc từ P26 (km1+271.68m) đến cọc P32 (Km1+388.31m) (phía bên trái tuyến) đã có thiết kế rãnh gia cố NTXM hình thang với chiều dài L=123,3m đảm bảo để thoát nước, không gây ngập úng trong quá trình khai thác sử dụng.

Tại thời điểm kiến nghị của cử tri, dự án đang trong quá trình triển khai, đơn vị thi công chưa triển khai thi công cống rãnh đến vị trí này nên đã xảy ra hiện tượng ngập úng cục bộ. Đến nay, đơn vị thi công đã thi công hoàn thành các hạng mục theo hồ sơ thiết kế được duyệt đảm bảo mục tiêu thoát nước tốt, không có hiện tượng ngập úng xảy ra, thuận lợi cho người dân khi tham gia giao thông qua khu vực này.

* Kiến nghị cử tri: Đề nghị xem xét đầu tư nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Mường Sang- Chiềng Khừa (lý trình từ Km03+500 đến Km12+00). Lý do: Hiện nay tuyến đường đã xuống cấp trầm trọng do thiên tai và việc vận chuyển vật liệu vào thi công tuyến đường Mường Sang - Chiềng Khừa (có những hố ổ gà sâu 30-50cm) nên Nhân dân đi lại rất khó khăn.

Trả lời: Qua khảo soát, việc nâng cấp tuyến đường Mường Sang - Chiềng Khừa (lý trình từ Km03+500 đến Km12+00) cần nguồn kinh phí lớn. Trong khi đó, huyện Mộc Châu đang tập trung nguồn lực để thực hiện một số mục tiêu chiến lược, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện như: Xây dựng Mộc Châu thành thị xã vào năm 2025; Xây dựng Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu đảm bảo các điều kiện để được công nhận là Khu du lịch Quốc gia vào năm 2025. Trong điều kiện nguồn ngân sách của huyện còn hạn hẹp, việc triển khai đầu tư nâng cấp tuyến đường trên trong giai đoạn này là rất khó khăn. Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư theo hướng trước mắt không thực hiện nâng cấp tuyến đường mà chỉ sửa chữa các điểm đã xuống cấp. Ngày 21/10/2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1661/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, đồng thời bổ sung nguồn kinh phí 559,603 triệu đồng để thực hiện dự án. Theo đó, dự án sửa chữa tuyến đường đã được khởi công trong tháng 11/2022, hoàn thành, nghiệm thu, đưa vào sử dụng vào ngày 31/12/2022.

* Kiến nghị cử tri: Đề nghị xem xét mở rộng mặt đường, xây rãnh thoát nước đoạn đường Tỉnh lộ 113 từ Km42+1 đến Km43+7 (cổng trụ sở xã Nà Nghịu) để đảm bảo việc đi lại cho Nhân dân. Lý do: Hiện nay, tuyến đường đã xuống cấp, mặt đường hẹp, có một số đoạn đường chưa có rãnh thoát nước.

Trả lời: Hiện trạng: Đoạn Km42+100-Km43+700/ĐT.113 (cổng trụ sở xã Nà Nghịu) thuộc đường (Nà Nghịu - Nậm Ty - Chiềng Phung) được đầu tư đưa vào khai thác năm 2016; đến năm 2019 tuyến đường được điều chuyển thành ĐT.113 và bàn giao theo hiện trạng sang Sở GTVT Sơn La quản lý bảo trì. Sau nhiều năm đưa vào khai thác, một số vị trí cục bộ mặt đường bị hư hỏng bong chóc, rãnh dọc bị ứ đọng nước (có một phần nguyên nhân từ việc một số hộ dân tự ý xây dựng lắp đặt tấm bản vào nhà không bảo đảm kích thước gây khó khăn cho công tác duy tu nạo vét khơi thông rãnh).

Kết quả xử lý: Sở GTVT chỉ đạo Ban QLBT, nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên: (i) Thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng tuyến đường, đặc biệt là đoạn qua cổng trụ sở xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã; (ii) thực hiện việc sửa chữa có vật liệu để sửa chữa các vị trí bị hư hỏng, rạn nứt, bong chóc mặt đường đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân; (iii) tiến hành khơi thông hệ thống rãnh dọc để bảo đảm việc tiêu thoát nước được thuận lợi; (iv) tuyên truyền đến người dân không tự ý lắp đặt tấm bản vào nhà (trường hợp có nhu cầu cần thông tin đến đơn vị quản lý đường để được hướng dẫn lắp đặt nhằm bảo đảm khả năng thoát nước của hệ thống rãnh dọc),tránh ngập úng, gây hư hỏng nền mặt đường ảnh hưởng nhu cầu đi lại của nhân dân.

* Kiến nghị cử tri: Đề nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh Quy định tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để tính đơn giá thuê đất cho phù hợp tại địa bàn xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu.

Lý do: Từ trước tháng 12/2020, xã Chiềng Khoi chưa được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới, là xã thuộc khu vực II, người dân được thuê đất với tỉ lệ là 0,5% giá đất (theo quy định tại Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh Sơn La ban hành tỉ lệ phần trăm (%) giá đất để tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Sơn La, quy định như sau: Tại khoản 2, điều 2, Đất thuộc Khu vực I theo tiêu chí phân khu vực hiện hành của nhà nước (trừ quy định tại Khoản 1 Điều này) được tính bằng 2,0% giá đất để xác định đơn giá thuê đất hàng năm; Tại khoản 3, điều 2, Đất thuộc Khu vực II, III theo tiêu chí phân khu vực hiện hành của nhà nước (trừ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này) được tính bằng 0,5% giá đất để xác định đơn giá thuê đất hàng năm).

Tuy nhiên, đến tháng 12/2020, xã Chiềng Khoi được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tại Quyết định 2797/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh Sơn La. Từ tháng 6/2021, xã Chiềng Khoi là xã khu vực I theo quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Người dân đang được thuê đất từ 0,5% giá đất tăng lên 2,0% giá đất (tăng gấp 04 lần).

Qua thực tiễn thực hiện tại địa phương, 100% người dân thuê đất là những hộ gia đình mới tách hộ và những người sinh sau thời điểm giao đất nên thiếu đất sản xuất. Mặt khác, hiện nay đa số diện tích đất cho thuê đều đã bạc màu, cằn cỗi, hiệu quả canh tác đạt thấp, trong khi giá thuê đất theo quy định hiện hành là cao.

Trả lời: Theo số liệu báo cáo của các đơn vị, trên địa bàn tỉnh Sơn La có 66 xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) thuộc khu vực I. Tổng số thu tiền thuê đất hàng năm trên địa bàn tỉnh năm 2021 là 56.411 triệu đồng, 2022 là 41.991 triệu đồng và dự kiến năm 2023 là 44.057 triệu đồng, trong đó số thu trên địa bàn huyện Yên Châu lần lượt là 313 triệu đồng năm 2021, 91 triệu đồng năm 2022, số thu dự kiến năm 2023 là 275 triệu đồng. Trong đó trên địa bàn xã Chiềng Khoi (nơi có kiến nghị cử tri), hiện nay chỉ có 09 đơn vị thuê đất trả tiền hàng năm là Chi nhánh Công ty Viettel, Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Xuân Hùng, 06 cộng đồng bản và 01 cá nhân (ông Mè Trung Hiếu); số thu tiền thuê đất hàng trung bình 90 triệu đồng/năm, chỉ chiếm khoảng 0,2% số thu trên toàn tỉnh.

Số thu tiền thuê đất hàng năm trên địa bàn huyện Yên Châu và xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong số thu tiền thuê đất hàng năm trên địa bàn tỉnh. UBND huyện Yên Châu cũng chưa cung cấp được tài liệu kiểm chứng để so sánh chất lượng đất canh tác nông lâm nghiệp tại xã Chiềng Khoi với các xã khác cũng được xếp loại khu vực I trên địa bàn huyện. Các huyện, thành phố khác hiện nay không đề xuất sửa đổi Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh. Trường hợp chỉ điều chỉnh giảm tỷ lệ phần trăm đơn giá thuê đất tại xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu có thể dẫn đến phản ánh, kiến nghị của nhân dân của các xã khác cũng được xếp loại khu vực I trên địa bàn huyện Yên Châu và nhân dân tại 10 huyện còn lại. Mặt khác, tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để tính đơn giá thuê đất đối với các xã khu vực I hiện nay đã được điều chỉnh giảm 1% so với giai đoạn trước tháng 7/2020.

Do đó, UBND tỉnh đề nghị tiếp tục thực hiện Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh về quy định tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Sơn La; chưa xem xét điều chỉnh giảm tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất.

* Kiến nghị cử tri:  Kiến nghị với Bộ Tài chính: Xem xét sửa đổi Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, theo hướng: Điều chỉnh nội dung hỗ trợ tiền ăn cho học viên (trong đó đặc biệt quan tâm những người không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước) về cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trực tiếp chi trả, để thuận lợi trong thực hiện, giảm bớt khó khăn cho học viên, tạo động lực cho học viên tham gia học tập. Lý do: Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính thì tiền ăn hỗ trợ cho học viên do thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng trực tiếp quyết định hỗ trợ. Tuy nhiên, đối với học viên tham gia đào tạo các lớp trung cấp lý luận chính trị thì thẩm quyền cử đi học là Ban Thường vụ huyện ủy (Theo Quy định số 57-QĐ/TW của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị)? Vậy theo quy định này, thì cơ quan, đơn vị nào sẽ thực hiện chi trả hỗ trợ tiền ăn cho học viên, đặc biệt là những học viên không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Trả lời: (1) Đối với kinh phí đào tạo bồi dưỡng CBCC

- Ngày 31/01/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BTC về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 20/3/2023), tuy nhiên đối với nội dung hỗ trợ  một phần tiền ăn cho học viên trong thời gian đi học tập trung vẫn giữ nguyên theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC: do cơ quan, đơn vị cử CBCC, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng quyết định hỗ trợ từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn hợp pháp khác tại đơn vị.

- Đối với học viên tham gia đào tạo các lớp trung cấp lý luận chính trị, cơ quan, đơn vị việc xem xét, quyết định hỗ trợ một phần tiền ăn cho học viên trong thời gian đi học tập trung:

+ Trường hợp học viên là cán bộ công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và công chức xã: do cơ quan đơn vị quản lý, sử dụng CBCC xem xét, quyết định hỗ trợ từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn hợp pháp khác tại đơn vị.

+ Trường hợp học viên là người không hưởng từ ngân sách nhà nước, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã: căn cứ mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động đối với bản và ban công tác mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội ở bản và nguồn hợp pháp khác tại đơn vị, xem xét quyết định hỗ trợ.

(2) Hiện nay, kinh phí thực hiện 03 CTMTQG có nội dung chi đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực và quy định chi hỗ trợ tiền ăn, chi phí đi lại, tiền thuê chỗ nghỉ cho: học viên; cán bộ, công chức, viên chức; người không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc, tổ dân phố được cử đi học; chi phí phát sinh khi tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng dưới hình thức đào tạo từ xa và các khoản chi khác có liên quan. Nguồn kinh phí được bố trí trong dự toán thực hiện Chương trình của cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực. Do đó căn cứ tính chất nguồn kinh phí và quy định pháp luật hiện hành, đề nghị cử tri nghiên cứu để thực hiện đảm bảo theo đúng quy định.

* Kiến nghị cử tri: Quan tâm sớm cho chủ trương đầu tư và triển khai dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai do sạt lở đất tại điểm TĐC Tèn Pá Hu, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu, với tổng mức đầu tư khoảng 25 tỷ đồng. Lý do: Điểm TĐC Tèn Pá Hu, xã Liệp Tè nằm trong khu vực có địa hình phức tạp, độ dốc lớn. Điểm TĐC có 66 hộ, 296 nhân khẩu, đa phần sống theo các sườn đồi, ven sông suối, trong những năm gần đây, do thời tiết mưa nhiều, kéo dài, thường xuyên xảy ra lũ quét, sạt lở đã gây thiệt hại nhiều đến người và tài sản của nhân dân (đến nay điểm đã có 2 hộ phải di chuyển đến vị trí an toàn và xây dựng lán trại tạm để ở; 21 hộ có nguy cơ sạt lở cao cần di chuyển đến nơi ở mới), (Kiến nghị của cử tri huyện Thuận Châu).

Trả lời: Thực hiện Thông báo số 164/TB-VPUB ngày 27/4/2023 của Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Tráng Thị Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh sau kiểm tra điểm TĐC Tèn Pá Hu, xã Liệp Tè và làm việc với UBND huyện Thuận Châu. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 939/SKHĐT-KTN ngày 29/5/2023 đề nghị UBND huyện Thuận Châu lập Tờ trình cho phép lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án và đề nghị UBND huyện Thuận Châu trong thời gian lập, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện dự án: chỉ đạo các đơn vị liên quan, UBND xã Liệp Tè, bản Ta Mạ thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đánh giá tình hình, mức độ nguy hiểm để có biện pháp khắc phục tạm thời, cũng như tuyên truyền vận động các hộ dân có biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản trong vùng thiên tai, sạt lở mùa mưa lũ năm 2023.

Ngày 05/6/2023, UBND huyện Thuận Châu đã có Tờ trình số 182/TTr-UBND về việc cho phép lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai sạt lở đất điểm TĐC Tèn Pá Hu, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu. Trên cơ sở đề xuất của UBND huyện Thuận Châu và Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đã giao UBND huyện Thuận Châu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án tại Công văn số 2279/UBND-TH ngày 21/6/2023.

Ngày 20/7/2023, tại kỳ họp thứ bẩy, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 205/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 8); theo đó, đã phân bổ nguồn kinh phí để triển khai dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai do sạt lở đất tại điểm TĐC Tèn Pá Hu, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu, với tổng mức đầu tư khoảng 29 tỷ đồng.

* Kiến nghị cử tri: Hằng năm quan tâm cân đối nguồn kinh phí để đầu tư, mua sắm bổ sung thêm trang thiết bị cho cấp học tiểu học, THCS, vì hiện nay các trường đang tiết kiệm nguồn chi thường xuyên để phục vụ sửa chữa, mua sắm nhỏ vì vậy không đảm bảo số lượng, chủng loại để phục vụ công tác giảng dạy.

Trả lời: Trên cơ sở kiến nghị của cử tri, báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố trong công tác xây dựng phương án dự toán ngân sách năm 2023, Sở Tài chính đã tính toán và bố trí ngoài định mức chi thường xuyên ngân sách của sự nghiệp giáo dục và trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí cho Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ của ngành, trong đó có nhiệm vụ đầu tư, mua sắm bổ sung thêm trang thiết bị cho cấp học tiểu học, THCS, cụ thể như sau: Mua sắm thiết bị phòng học ngoại ngữ thuộc Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025, số tiền 2.700 triệu đồng; Mua sắm thiết bị lớp 1, lớp 2, lớp 6 thuộc Đề án tăng cường đầu tư cơ sở vật chất thực hiện chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025, số tiền 10.000 triệu đồng; Mua sắm thiết bị giáo dục STEM/STEAM, số tiền 2.300 triệu đồng.

Cùng với kinh phí chi thường xuyên, Sở Tài chính đã tham mưu, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí từ nguồn CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, số tiền 43.652 triệu đồng, cho Sở Giáo dục và Đào tạo để thực hiện các nhiệm vụ mua sắm trang thiết bị dạy và học tại cơ sở. Nguồn kinh phí nêu trên, về cơ bản đã đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ mua sắm trang thiết bị, theo đúng kiến nghị của cử tri.

* Kiến nghị cử tri:  Trong giai đoạn (2012-2016), Trường THPT Chuyên Sơn La được đầu tư xây dựng mới tại phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La (theo Quyết định số 2939/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của UBND tỉnh), từ nguồn vốn tài trợ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBANK), giá trị đầu tư đã quyết toán trên 159 tỷ đồng. Đến nay, nguồn vốn tài trợ đã hết, nhưng một số hạng mục đầu tư của dự án vẫn chưa được thực hiện (nhà ăn, nhà bếp khu nội trú, bán trú học sinh; bể bơi; khu thể dục thể thao…), trang thiết bị phòng học bộ môn chưa đầu tư đầy đủ theo danh mục quy định và còn hơn 1,04 ha chưa được giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình theo quy hoạch được duyệt. Để tiếp tục hoàn thiện, đảm bảo đồng bộ về cơ sở vật chất, quy mô theo quy hoạch được duyệt, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của thành phố và của tỉnh; trong giai đoạn 2021-2025, đề nghị quan tâm, đầu tư nâng cấp Trường THPT Chuyên Sơn La (giai đoạn 2) (Kiến nghị của cử tri thành phố).

Trả lời: Để đảm bảo cơ sở vật chất cho các trường và nâng cao chất lượng đào tạo của tỉnh, trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, theo thứ tự ưu tiên tỉnh đã tập trung đầu tư cho một số trường THPT. Hiện nay còn nhiều trường THPT cần đầu tư, tuy nhiên các nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 đã thực hiện phân bổ ưu tiên đầu tư cho các trường hiện nay còn rất khó khăn, không còn khả năng cân đối vốn để tiếp tục đầu tư các hạng mục của Trường THPT chuyên theo quy hoạch được duyệt.

Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục xem xét tổng hợp để đầu tư các hạng mục của Trường THPT chuyên theo quy hoạch được duyệt theo thứ tự ưu tiên.

* Kiến nghị cử tri: Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét việc chi trả hỗ trợ cộng tác viên dân số ở bản theo Nghị quyết số 78/2014/NQ-HĐND và Nghị quyết số 68/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Sơn La từ tháng 01 đến tháng 8 năm 2021 không được chi trả (thời gian chưa ban hành Nghị quyết thay thế các Nghị quyết số 78/2014 và số 68/2017).

Trả lời: - Giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/8/2021: Đội ngũ Cộng tác viên Dân số không được hưởng chính sách do:

(1) Nghị quyết số 78/2014/NQ-HĐND và Nghị quyết số 68/2017/NQ-HĐND hết hiệu từ ngày 31/12/2020;

(2) Đây là giai đoạn xây dựng Nghị quyết mới để thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số.

- Giai đoạn từ ngày 01/9/2021 đến nay: Đội ngũ Cộng tác viên Dân số đã được hưởng chính sách theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 quy định số lượng, mức chi bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số thôn, xóm, bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La.

* Kiến nghị cử tri: Về giải pháp để nâng cao xếp hạng và các chỉ số chính chuyển đổi số (DTI) trong năm 2023 và những năm tiếp theo: Chỉ đạo rà soát việc bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi cho công nghệ thông tin, chuyển đổi số; chủ động đề xuất bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chuyển đổi số.

Trả lời: Hàng năm, UBND tỉnh đã kịp thời bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh theo đề xuất của các đơn vị. Trong giai đoạn 2020-2022 đã bố trí khoảng 275 tỷ đồng cho chính phủ số, công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

* Kiến nghị cử tri: Về giải pháp khắc phục tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư, trang thiết bị trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới: Chỉ đạo Sở Y tế: (1) Sớm tham mưu văn bản của UBND tỉnh đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành sửa đổi, bổ sung các văn bản, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến đấu thầu; trong đó đề xuất các giải pháp, những nội dung cần sửa đổi, bổ sung hoặc làm rõ trong các văn bản pháp luật liên quan; (2) Thành lập Tổ công tác hỗ trợ công tác đấu thầu thuốc, vật tư, thiết bị y tế, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho các đơn vị; đẩy nhanh việc hoàn thành công tác đấu thầu cung ứng thuốc, vật tư, thiết bị theo kế hoạch năm 2022. Tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi để phát hiện kịp thời những hạn chế, sai sót và rút kinh nghiệm trong công tác đấu thầu; (3) Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ, nhân viên được phân công làm công tác mua sắm, đấu thầu của các đơn vị; quán triệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị về việc bảo đảm cung ứng đủ thuốc, vật tư, thiết bị y tế.

Trả lời: Sở Y tế đã ban hành các Công văn đề nghị sửa đổi, bổ sung văn bản: Công văn số 3109/SYT-NVYD ngày 23/12/2022 về góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP; Công văn số 2734/SYT-NVYD ngày 20/11/2022 đề nghị làm rõ việc đăng tải thông báo mời thầu các gói thầu mua thuốc có giá trị nhỏ hơn 10 tỷ đồng; Công văn số 2194/SYT-NVYD ngày 19/9/2022 báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất sửa đổi, bổ sung TT 03/2019/TTBYT và TT 15/2020/TT-BYT; Công văn số 1508/SYT-NVYD ngày 23/6/2022 về việc góp ý dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi); Công văn số 961/SYT-NVYD ngày 26/4/2022  gửi Cục Quản lý Y Dược cổ truyền - Bộ Y tế vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 38/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế; Công văn số 1523/SYT-NVYD ngày 25/6/2022  gửi Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế báo cáo về rà soát, xử lý vướng mắc trong mua thuốc và vật tư y tế; Công văn số 2495/SYT-NVYD ngày 20/10/2022  đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn việc thanh toán bảo hiểm y tế đối với vật tư y tế đã trúng thầu nhưng chưa được cấp mã vật tư y tế,...

Sở Y tế đã giao phòng Nghiệp vụ Y Dược, Sở Y tế hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở y tế trong quá trình tổ chức đấu thầu cung ứng thuốc, hoá chất, vật tư y tế. Tuy nhiên thực tế hiện nay các đơn vị đều thuê tư vấn đấu thầu, do vậy trong năm 2022 hỗ trợ được bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, trong năm 2023 hiện đang hỗ trợ bệnh viện đa khoa tỉnh.

Sở Y tế đã ban hành Công văn số 947/SYT-NVYD ngày 25/4/2022 về bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu, đã tổ chức 02 lớp: Lớp 1 đợt ngày 04/5/2022, Lớp 2 ngày 8/10/2022.

* Kiến nghị cử tri:  Đề nghị Sở Y tế tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra các cơ sở hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh (không ghi hóa đơn, giá thuốc).

Trả lời: Ngày 13/12/2022, Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 1147/QĐ-SYT về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động thanh tra Y tế năm 2023. Theo kế hoạch dự kiến trong quý II/2023, Sở Y tế sẽ tiến hành cuộc Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề đối với các cơ sở Khám chữa bệnh tư nhân và kinh doanh dược tư nhân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 10/01/2023, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-SYT về Kiểm tra thuốc giả, thuốc nhập lậu, thuốc không rõ nguồn gốc và thuốc kém chất lượng trên địa bàn tỉnh Sơn La đối với các cơ sở kinh doanh  và đã ban hành Báo cáo số 214/BC-SYT ngày 18/4/2023 về Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với  các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn tỉnh Sơn La.

* Kiến nghị cử tri: Về giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên một số bộ môn như Tiếng Anh, Tin học trong thời gian tới: Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo: (1) Có giải pháp quản lý, sử dụng có hiệu quả số biên chế hiện có; khẩn trương tuyển chọn, hợp đồng, bồi dưỡng, tập huấn giáo viên và xây dựng các phương án bố trí giáo viên linh hoạt, hợp lý để đảm bảo đủ số lượng giáo viên dạy học theo lộ trình Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt; rà soát để luân chuyển, điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu đảm bảo hợp lý việc giảng dạy theo quy định; (2) Hướng dẫn các trường còn thiếu giáo viên chủ động liên kết để chia sẻ giáo viên thỉnh giảng hoặc ký hợp đồng lao động ngắn hạn để đáp ứng yêu cầu giảng dạy các bậc học, giáo viên phải đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp cấp học; (3) Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động sinh viên tốt nghiệp ra trường ngành sư phạm các môn Tiếng Anh, Tin học,... chưa có việc làm ở các tỉnh, thành phố trong cả nước đến Sơn La tham gia dự tuyển vào làm giáo viên (trong đó cần thông tin rộng rãi về biên chế tuyển dụng).

Trả lời: Đối với nội dung (1): Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Sở Nội vụ ban hành Công văn số 514/SNV-CCVC ngày 31/3/2023 của Sở Nội vụ Sơn La về việc tuyển dụng, tiếp nhận, điều động công  chức, viên chức năm 2023.

Đối với nội dung (2): Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2784/UBND-NC ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh Sơn La về triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế; Sở Nội vụ ban hành Hướng dẫn số 1894/HD-SNV ngày 04/10/2021 hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện hợp đồng giáo viên theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ nhằm đảm bảo giáo viên để giảng dạy theo quy định; Công văn số 517/SNV-CCVC ngày 31/3/2023 của Sở Nội vụ về triển khai Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ.

Đối với nội dung (3): Hiện nay Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Tờ trình số 68/TTr-SGDĐT ngày 31/3/2023 trình Sở Nội vụ đề nghị phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; sau khi Sở Nội vụ phê duyệt kế hoạch tuyển dụng, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có thông báo và thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để sinh viên tốt nghiệp ra trường ngành sư phạm các môn Tiếng Anh, Tin học,... chưa có việc làm ở các tỉnh, thành phố trong cả nước đến Sơn La tham gia dự tuyển làm giáo viên, thời gian dự kiến xong Quý II/2023.

* Kiến nghị cử tri: Đề nghị các sở, ngành của tỉnh khi có nội dung tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ bản nên tổ chức tại huyện, hạn chế việc cán bộ bản đi dự hội nghị tập huấn tại tỉnh, vì mỗi lần đi chi phí đi lại mất khoảng 02 tháng tiền trợ cấp, gây khó khăn cho cán bộ bản.

Trả lời: Theo quy định tại mục 2, Phụ lục kèm theo Nghị quyết 60/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về mức chi công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh thì đối tượng cán bộ bản khi đi dự hội nghị do các cơ quan, đơn vị tổ chức được chi hỗ trợ tiền ăn, nghỉ, đi lại theo quy định. Qua rà soát, đối với các các đối tượng tham dự Hội nghị, tập huấn, bồi dưỡng là những người hoạt động không chuyên sách ở xã, bản (những người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước), các sở, ngành đã thực hiện đầy đủ việc hỗ trợ tiền ăn, ngủ, hỗ trợ tiền phương tiện đi và về trong thời gian tổ chức hội nghị theo chế độ hiện hành.

* Kiến nghị cử tri: Đề nghị xây dựng, tôn tạo Khu di tích lịch sử Đồn Pa Lay, xã Nà Mường, huyện Mộc Châu - là di tích được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh theo Quyết định số 2959/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh. Lý do: Từ khi được công nhận đến nay, di tích chưa được đầu tư, tôn tạo; các hầm di tích đã bị sập, xuống cấp,...(Kiến nghị của cử tri xã Nà Mường, huyện Mộc Châu).

Trả lời: Đối với nội dung này, UBND huyện Mộc Châu đã ban hành Công văn số 965/UBND-VHTT ngày 22/3/2023 gửi UBND xã Nà Mường về việc trả lời kiến nghị của cử tri xã như sau: Với tình hình tài chính, ngân sách năm 2022-2023 của huyện còn gặp khó khăn, đồng thời hiện nay huyện đang tập trung nguofn ực đầu tư công để xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị đáp ứng các tiêu chí đô thị loại IV để hoàn thành mục tiêu xây dựng Mộc Châu trở thành thị xã vào năm 2023 nên chưa cân đối được nguồn kih phí để xây dựng, tôn tạo di tích lịch sử Đồn Pa Lay, xã Nà Mường; đề nghị UBND xã thành lập Ban Quản lý di tích, xây dựng nội quy, quy chế hoạt động, trực tiếp quản lý; hàng năm chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, nhân dân trên địa bàn tổ chức dọn dẹp các hầm di tích bị sập, bảo vệ nguyên trạng di tích. Trong thời gian tới, khi cân đối được nguồn kinh phí, UBND huyện Mộc Châu sẽ nghien cứu, đề xuất triển khai thực hiện.

* Kiến nghị cử tri: Kiến nghị với Chính phủ: Hiện nay Đảng, Nhà nước ta đã quan tâm đến các chế độ chính sách như: Người già, người tàn tật, người neo đơn, người nghèo… ở các bản, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn đã được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ, tuy nhiên: Tại Điểm b, Khoản 5, Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định "b) Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện quy định ở điểm a khoản này đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn" được hưởng hệ số 1,0 nhân với mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 01/7/2021 là 360.000 đồng/tháng. Đề nghị Chính phủ quy định Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng như người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo (Kiến nghị của cử tri xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp).

Trả lời: Tiếp thu kiến nghị của cử tri xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1297/UBND-KGVX ngày 16/4/2023 về việc đề nghị bổ sung chính sách đối với người cao tuổi tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong đó: UBND tỉnh đã đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, nghiên cứu và trình Chính phủ quy định bổ sung vào khoản 5 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP nội dung: Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại địa bàn.

* Kiến nghị cử tri: Đề nghị UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền sớm bổ sung kinh phí để Dự án tổ chức thực hiện chăm sóc rừng theo Quyết định đã được phê duyệt. Lý do: Dự án trồng và phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn lưu vực sông Đà, sông Mã được phê duyệt tại Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án Trồng và phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn lưu vực sông Đà, sông Mã, thời gian thực hiện là 4 năm (1 năm trồng và 3 năm chăm sóc). Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Nhà nước mới cấp kinh phí thực hiện để tổ chức trồng rừng mà chưa bổ sung kinh phí chăm sóc rừng (Kiến nghị của cử tri Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ Sốp Cộp).

Trả lời: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phân bổ kinh phí cho Ban Quản lý rừng đặc dụng - phòng hộ Sốp Cộp để triển khai năm 2023 từ vốn Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cụ thể:

Quyết định số 388/QĐ-SNN ngày 16/12/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 cho các đơn vị trực thuộc Sở, trong đó giao thực hiện Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân cho Ban quản lý Rừng đặc dụng - phòng hộ Sốp Cộp: 7.276 triệu đồng.

Quyết định số 389/QĐ-SNN ngày 16/12/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2023 cho các đơn vị trực thuộc Sở, trong đó giao Ban quản lý Rừng đặc dụng - phòng hộ Sốp Cộp: 1.550 triệu đồng.

Quyết định số 27/QĐ-SNN ngày 30/01/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc giao dự toán kinh phí sự nghiệp năm 2023 để thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2022, trong đó giao Ban quản lý Rừng đặc dụng - phòng hộ Sốp Cộp: 1.520 triệu đồng./.

 

 

VIDEO CLIP
Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 (Nguồn: baosonla.org.vn)
 • Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 (Nguồn: baosonla.org.vn)
 • Lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 14 HĐND tỉnh khóa XV (nguồn sonlatv.vn)
 • Kiến nghị giao UBND tỉnh Sơn La là cơ quan chủ quản dự án đường bộ cao tốc đoạn Hòa Bình Mộc Châu (nguồn: quochoitv.vn)
 • 10 kết quả nổi bật của tỉnh Sơn La năm 2022 (nguồn: sonlatv.vn)
 • Sơn La khát vọng phát triển xanh (nguồn: STV và VTV1)
 • Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh dự sinh hoạt chi bộ bản Chan Chiềng, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn
 • Thắm mãi tình hữu nghị Việt Lào
 • Tăng cường hợp tác toàn diện giữa Việt Nam Lào, hợp tác giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào
 • Đến Phiên chợ 0 đồng của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội dành riêng cho trẻ em nghèo vùng cao (nguồn: quochoitv.vn)
 • Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XV
Trang đầu « 1 2 3 » Trang cuối 
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

  

Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
    Địa chỉ: Trung tâm hành chính tỉnh, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La     
Giấy phép xuất bản số: 09/GP-TTĐT ngày 19/11/2021
Điện thoại: 02123.850.036;  Email: hdnd@sonla.gov.vn