PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XV NHIỆM KỲ 2020-2025
Trả lời kiến nghị cử tri trước và sau Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh
Lượt xem: 1367

* Kiến nghị của cử tri: Đề nghị có văn bản hướng dẫn thực hiện hoặc sửa đổi Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 19/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh để những huyện mà Thường trực Hội Chữ thập đỏ chuyên trách có 01 Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch là những người đã nghỉ hưu thì cả 02 đồng chí Phó Chủ tịch đều được hưởng thù lao là 2,7. Lý do: Theo Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 08/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, tại điểm b Khoản 3, Điều 9 quy định: Ở cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương: Chủ tịch, Phó Chủ tịch là bộ phận thường trực của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội cùng cấp (không còn chức danh Ủy viên Thường trực); trong khi đó Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 19/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La quy định hệ số phụ cấp đối với Hội cấp huyện gồm: Chủ tịch Hội: 3,2; Phó Chủ tịch Hội (01 đồng chí): 2,7; Uỷ viên (01 đồng chí): 2,2        

Trả lời: Ngày 19/10/2011, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2393/QĐ-UBND về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh, trong đó quy định về hệ số phụ cấp đối với Hội cấp huyện: Chủ tịch Hội 3,2; Phó Chủ tịch Hội (01 đồng chí) 2,7 và Uỷ viên (01 đồng chí) 2,2 (tính theo mức lương cơ sở). Ngày 28/7/2022, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 3539/BNV-TCPCP lấy ý kiến về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, trong đó có nội dung: “Bãi bỏ Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù; Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội; Quyết định số 71/2011/QĐ-TTg ngày 20/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các hội có tính chất đặc thù”. Như vậy, các căn cứ ban hành Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 19/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh quy định về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh đang được Chính phủ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và thay thế.

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 19/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định mới và phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương.                       

* Kiến nghị của cử tri: Đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ đối với các đồng chí Bí thư chi bộ hoặc Trưởng bản nghỉ việc do thực hiện theo Kết luận số 1037-KL/TU ngày 12/5/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về chủ trương Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng bản, tiểu khu trưởng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Trả lời: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã ban hành Hướng dẫn số 1806/HD-SNV ngày 23/9/2020 trong đó đã hướng dẫn cụ thể khi thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản, người hoạt động không chuyên trách ở bản (Bí thư chi bộ, Trưởng bản, Trưởng ban công tác mặt trận), người được hưởng mức hỗ trợ (Phó bí thư chi bộ, chi ủy viên) nếu phải nghỉ việc (không tiếp tục đảm nhiệm một trong các chức danh người hoạt động không chuyên trách, người hưởng mức hỗ trợ ở bản) thì được hưởng mức hỗ trợ khi thôi hưởng phụ cấp, hỗ trợ theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 120/2019/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh quy định về mức phụ cấp, bồi dưỡng kiêm nhiệm, hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động và mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia vào công việc của bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La. Như vậy, chính sách hỗ trợ đối với bí thư chi bộ hoặc trưởng bản nghỉ việc do thực hiện theo Kết luận số 1037-KL/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy đã được Sở Nội vụ hướng dẫn cụ thể tại Hướng dẫn số 1806/HD-SNV.

* Kiến nghị của cử tri: Thực hiện Đề án “Tinh gọn lực lượng công an xã và điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã” trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2019 - 2021; trong đó hiện nay Công an xã được bố trí Công an chính quy thuộc quân số của Công an quản lý. Vì vậy đề nghị xem xét đưa chức danh Trưởng Công an xã ra khỏi công chức cấp xã theo Quyết định 2192/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh Sơn La về giao số lượng cán bộ công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn Sơn La

Trả lời: Hiện nay, Bộ Nội vụ đang tham mưu Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (bãi bỏ Nghị định số 114/2003/NĐ-CP, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP) trong đó, quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo phân loại đơn vị hành chính đối với các xã loại 1, loại 2, loại 3 lần lượt là 23, 21, 19 cán bộ, công chức không bao gồm công an chính quy (trường hợp xã đã bố trí công an chính quy thì không thực hiện chỉ tiêu Trưởng công an xã được giao). Sau khi, Chính phủ ban hành Nghị định quy định về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và đưa chức danh Trưởng Công an xã ra khỏi số lượng công chức cấp xã.

* Kiến nghị của cử tri: Tăng phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách và bổ sung phụ cấp cho chức danh Phó chủ tịch Hội Người Cao tuổi cấp xã; tăng mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia vào công việc của bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố và tăng mức khoán cho các đoàn thể ở bản. Hiện nay, theo quy định tại Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 120/2019/NQ-HĐND điều chỉnh mức khoán đối với các đoàn thể ở bản, mức phụ cấp quá thấp để tổ chức các hoạt động, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ (mức khoán từ 2.600.000đ đến 3.500.000đ/đoàn thể, trung bình mức phụ cấp khoảng 160.000đ/người/tháng)

Trả lời: Hiện nay, Bộ Nội vụ đang tham mưu Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (bãi bỏ Nghị định số 114/2003/NĐ-CP, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP) trong đó, quy định ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp từ nguồn ngân sách trung ương bằng 34,0 mức lương cơ sở trên 01 đơn vị hành chính cấp xã để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.

Căn cứ vào mức quy định trên, đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu ngân sách của địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố theo từng đơn vị hành chính cấp huyện. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị (trong đó có Hội Khuyến học tỉnh) khảo sát, đánh giá toàn diện hiệu quả hoạt động, số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định về số lượng, mức phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách cho phù cho phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện kinh tế xã hội của địa phương.

* Kiến nghị của cử tri: Theo Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh, đối với Tổ dân phố dưới 200 hộ thì không được bố trí Phó Tổ trưởng tổ dân phố, rất khó khăn cho đồng chí Tổ trưởng do thực hiện chủ trương đồng thời là Bí thư chi bộ, nhưng lại không có Tổ phó giúp việc. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh quy định này để thuận lợi trong quá trình lãnh đạo, hoạt động, triển khai thực hiện ở cơ sở

Trả lời: Tại Điều 4 Quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại của bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND quy định: đối với bản có quy mô số hộ gia đình từ 150 hộ trở lên hoặc có quy mô số hộ gia đình từ 100 hộ bản trở lên đối với bản ở xã biên giới; đối với tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình từ 200 hộ trở lên (tức là các bản phải đảm bảo 100% quy mô số hộ) nếu thấy cần thiết thì bố trí không quá 01 phó trưởng bản hoặc phó tổ trưởng tổ dân phố (chế độ chính sách đối với phó trưởng bản hoặc phó tổ trưởng tổ dân phố thực hiện theo Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP; Nghị quyết số 120/2019/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 và Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh trong đó quy định Phó trưởng bản, tiểu khu, tổ dân phố được hưởng mức bồi dưỡng từ 170.000 đồng/người/tháng đến 230.000 đồng/người/tháng. Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND là 174.955.704.000 đồng/năm vượt 29.875.592.000 đồng so với Nghị định số 34/2019/NĐ-CP giao: 145.024.680.000 đồng). Như vậy, quy định điều kiện về quy mô số hộ gia đình để bố trí Phó trưởng bản hoặc phó tổ trưởng tổ dân phố là phù hợp với quy định của pháp luật và khả năng cân đối ngân sách của địa phương.

Sở Nội vụ ghi nhận ý kiến của cử tri phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La sau khi có chủ trương của cấp có thẩm quyền về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND, Sở Nội vụ sẽ phối hợp các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố xem xét, điều kiện về quy mô số hộ để bố trí phó trưởng bản hoặc phó tổ trưởng tổ dân phố phù hợp với quy mô số hộ và khả năng cân đối ngân sách của địa phương để chi trả chế độ, chính sách đối với phó trưởng bản hoặc phó tổ trưởng tổ dân phố.

* Kiến nghị của cử tri: Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát cắm đầy đủ các biển báo cấm đỗ, cấm dừng để tránh ùn tắc giao thông; tháo bỏ các biển báo cấm đỗ, cấm dừng bất cập, không còn phù hợp gây bức xúc cho nhân dân; kẻ vạch đỗ xe dưới lòng đường đối với các vị trí cần thiết và bảo đảm quy định; chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với các phương tiện vận tải dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng quy định

Trả lời: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải ban hành Công văn số 2144/SGTVT-KCHT ngày 20/7/2022 gửi UBND các huyện, thành phố, trong đó: (1) Đối với các biển báo cấm đỗ, cấm dừng: Đã đề nghị rà soát cắm bổ sung các biển báo cấm đỗ, cấm dừng xe, tháo bỏ các biển báo cấm đỗ cấm dừng không còn phù hợp gây bức xúc cho nhân dân; (2) Đối với sơn kẻ vạch sử dụng tạm thời một phần lòng đường để trông, giữ xe ô tô: Đã hướng dẫn điều kiện, trình tự và đề nghị các huyện, thành phố tổ chức sơn kẻ vạch sử dụng tạm thời một phần dòng đường để trông, giữ xe.

Sau khi ban hành văn bản, Sở Giao thông vận tải đã tiếp tục theo dõi, đôn đốc UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện. Đến nay, trên cơ sở tổng hợp kết quả thực hiện của UBND các huyện, thành phố, không có nội dung phải tháo bỏ, cắm bổ sung biển báo cấm đỗ, cấm dừng xe và kẻ vạch dưới lòng đường để trông, giữ xe trên các tuyến đường đô thị trên địa bàn. 

Đối với các đoạn quốc lộ chạy qua địa bàn thành phố Sơn La: Ngày 17/8/2022, UBND tỉnh Sơn La đã có Công văn số 3137/UBND-KT[1] gửi Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục ĐBVN kiến nghị việc tổ chức giao thông trên các tuyến quốc lộ trong phạm vi nội thị TP. Sơn La. Đến nay, Tổng cục ĐBVN (nay là Cục Đường bộ Việt Nam) đã rà soát, thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh và đã báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét, giải quyết tại Công văn số 1252/CĐBVN-QLBTKCHTGT ngày 24/11/2022.

* Kiến nghị của cử tri: Phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện nội dung Chính phủ giao tại Khoản 3 , Điều  Điều 25c Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Trả lời: Về sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố để trông, giữ xe: Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Sở Xây dựng ban hành Công văn số 2144/SGTVT-KCHT ngày 20/7/2022 gửi Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, trong đó đã hướng dẫn điều kiện sử dụng lòng đường để trông, giữ xe ô tô; trình tự thực hiện việc cấp phép và tổ chức kẻ vạch sơn phạm vi đỗ xe trên các tuyến đường đô thị.

Về lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng tạm thời hè phố, lòng đường đến năm 2023: Hiện nay, Quy hoạch sử dụng tạm thời hè phố, lòng đường đến năm 2023 không nằm trong hệ thống quy hoạch được quy định tại Luật Quy hoạch năm 2017. Do đó, không có cơ sở để triển khai thực hiện.

* Kiến nghị của cử tri: Việc rà soát quy hoạch, bố trí quỹ đất xây dựng bãi đỗ xe tĩnh phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh

Trả lời: Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông - Vận tải nghiên cứu, rà soát và phối hợp với đơn vị Tư vấn đề xuất bổ sung quy hoạch các bến xe khách, bãi đỗ xe vào Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để tổ chức triển khai thực hiện.

* Kiến nghị của cử tri: Quan tâm cấp phương tiện (Ô tô) phục vụ hoạt động công tác chuyên môn của Công an thị trấn và Đội Quy tắc trật tự Xây dựng - Đô thị và Môi trường thị trấn

Trả lời: Đội Quy tắc trật tự Xây dựng - Đô thị và Môi trường thị trấn là đơn vị thuộc UBND thị trấn, theo quy định tại Quyết định số 3173/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La theo tiêu chuẩn định mức có 01 xe ô tô chuyên dùng. Đề nghị UBND thị trấn trình UBND huyện thẩm định, bố trí nguồn kinh phí trình cấp có thẩm quyền bố trí mua sắm xe ô tô cho phù hợp, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

* Kiến nghị của cử tri: Hiện nay giá xăng dầu đã giảm tương đối thấp qua nhiều kỳ điều chỉnh, tuy nhiên, cước vận tải và giá nhiều loại hàng hoá, dịch vụ vẫn còn đang ở mức cao và tạo áp lực đối với người tiêu dùng. Đề nghị cấp có thẩm quyền có biện pháp quyết liệt và hiệu quả hơn, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, đảm bảo đời sống và sản xuất của người dân

Trả lời: Sở Giao thông - Vận tải đã chỉ đạo ban hành các Kế hoạch, văn bản về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính và UBND để chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và Bến xe khách trên địa bàn tỉnh thực hiện các biện pháp điều hành giá. Đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải đã kê khai giá cước tại thời điểm có giá xăng, dầu cao hơn mức giá hiện tại, khẩn trương rà soát, thực hiện kê khai giảm giá cước vận tải hành khách bảo đảm mức giá kê khai phù hợp với biến động của yếu tố hình thành giá (tại Văn bản số 2797/SGTVT-KHTC ngày 23/9/2022).

Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 78/KH-SCT ngày 25/7/2022 thực hiện công tác quản lý, điều hành giá một số nhóm mặt hàng theo Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 22/6/2022 của Văn phòng Chính phủ. Trong đó:

- Phân công nhiệm vụ cho các phòng ban thực hiện hiện theo dõi, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, các mặt hàng thiết yếu, nhất là những mặt hàng có biến động tăng giá cao trên địa bàn thời gian qua để chủ động có phương án bình ổn giá cả; Tăng cường kiểm soát các khâu trung gian, lưu thông trên thị trường đối với mặt hàng thịt lợn.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn chấp hành nghiêm túc các quy định về điều chỉnh, niêm yết giá bán xăng dầu theo quy định pháp luật. Thành lập Tổ công tác làm việc và kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sơn La để quản lý chặt chẽ lượng xăng dầu mua vào, bán ra của các đơn vị kinh doanh xăng dầu đảm bảo dự trữ, nguồn cung ứng liên tục không bị gián đoạn.

* Kiến nghị của cử tri: Nghiên cứu, báo cáo đánh giá tác động và khả năng cân đối ngân sách địa phương để đề xuất về việc ban hành cơ chế hỗ trợ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (chỉ đề xuất ban hành chính sách đặc thù của địa phương khi bảo đảm cân đổi được nguồn kinh phí thực hiện)

Trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh tham mưu, trình HĐND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về “quy định mức hỗ trợ đối với một số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022 - 2025” (UBND tỉnh đã có Tờ trình số 135/TTr-UBND ngày 01/8/2022 về đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với một số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022 -2025). Ngày 12/8/2022, Thường trực HĐND tỉnh đã có Thông báo số 105/TB-TTHĐND về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với một số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022 - 2025. Ngày 15/8/2022, UBND tỉnh ban hành công văn số 3087/UBND-KGVX giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì xây dựng Nghị quyết.

Ngày 08/12/2022, tại Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua và ban hành Nghị quyết số 49/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với một số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2022 - 2025.

* Kiến nghị của cử tri: Xem xét tăng mức hỗ trợ cho người tổ chức nấu ăn bán trú được quy định Nghị quyết số 140/2020/NQ-HĐND ngày 03/9/2020 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường Mầm non, trưởng Phổ thông công cập có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh, vì mức hỗ trợ hiện nay thấp; điều chỉnh mức hỗ trợ theo mức cố định do trẻ mầm non ăn bán trú biến động hàng tháng khó khăn cho việc chi trả

Trả lời: Hiện nay, các trường Mầm non, trường Phổ thông công lập vùng ĐBKK có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh đang được hưởng chính sách theo Nghị quyết số 140/2020/NQ-HĐND ngày 03/9/2020 của HĐND tỉnh, với mức hỗ trợ tối đa là 16 triệu đồng. Tuy nhiên, ngày 08/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 105/2020/NĐ-CP về chính sách phát triển GDMN, theo đó tại Điểm a, Khoản 3, Điều 4 qui định “Kinh phí hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non được tính trên số lượng trẻ em được ăn bán trú, tối thiểu bằng 2.400.000 đồng/01 tháng/45 trẻ em, số dư từ 20 trẻ em trở lên được tính thêm một lần mức hỗ trợ. Mỗi cơ sở giáo dục mầm non được hưởng không quá 05 lần mức hỗ trợ nêu trên/01 tháng và không quá 9 tháng/01 năm học” (tương đương với số trẻ là 225 trẻ).

Như vậy, ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa cho trường mầm non công lập có tổ chức nấu ăn là 12.000.000 đồng/tháng (thấp hơn mức hỗ trợ tại Nghị quyết 140 là 4 triệu đồng). Trong khi đó, trên địa bàn tỉnh Sơn La có 110/126 trường mầm non vùng ĐBKK có số điểm trường từ 7-14 điểm trường và có số trẻ trên 225 trẻ, nếu chỉ hỗ trợ 12.000.000đ/tháng thì các trường này không thể thực hiện tổ chức bán trú vì kinh phí quá thấp để thuê nhân viên nấu ăn hoặc có thể không thuê được nhân viên nấu ăn do mức hỗ trợ quá thấp.

Sở GD&ĐT đang tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 140/2020/NQ-HĐND ngày 03/9/2020 của HĐND tỉnh, trên cơ sở các nội dung qui định tại Nghị định 105 của Chính phủ, trong đó có Nội dung: “Hỗ trợ kinh phí để trường mầm non công lập thuộc xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn tổ chức nấu ăn tập trung cho trẻ em mầm non ở bán trú như sau: Kinh phí hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non được tính trên số lượng trẻ em được ăn bán trú, tối thiểu bằng 2.400.000 đồng/01 tháng/45 trẻ em, số dư từ 20 trẻ em trở lên được tính thêm một lần mức hỗ trợ”. Như vậy, nếu Nghị quyết được thông qua thì những trường có trên 225 trẻ sẽ được tính thêm định mức (cứ dư cho 20 trẻ thì thêm 01 lần định mức), kinh phí hỗ trợ sẽ tăng/giảm theo số trẻ, thuận lợi cho các nhà trường trong việc chi trả.

* Kiến nghị của cử tri: Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở ngành có liên quan xem xét hướng dẫn giảm thủ tục hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho học sinh bán trú hàng năm, cụ thể giảm hồ sơ giấy tờ như sổ hộ khẩu chứng thực đầu năm học (mỗi kỳ 3 bộ), giấy khai sinh (3 bộ), do học sinh rất ít thay đổi, điều chỉnh về nhân khẩu

Trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn hướng dẫn số 1659/SGDĐT-KHTC ngày 26/8/2022 hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục trực thuộc triển khai thực hiện.

* Kiến nghị của cử tri: Đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa đổi điểm a, Khoản 3, Điều 2 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 theo hướng nâng chế độ đối với người lao động tham gia trực tại trạm y tế xã từ 25.000 đồng/người/phiên trực lên 50.000 đồng/người/phiên trực nhằm động viên, khuyến khích những cán bộ y tế trực đêm và thứ bảy, chủ nhật vì cán bộ y tế phải phân trực 24/24

Trả lời: Để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, ngày 06/9/2018, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 8476/VPCP-KTTH truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, theo đó: "Từ nay đến khi ban hành các văn bản quy định chế độ tiền lương mới để thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, không xem xét ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách tiền lương hiện hành”. Hiện nay, Bộ Y tế chưa triển khai việc sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch (để thay thế Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ). Tuy nhiên căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm và quy mô của bệnh dịch đe dọa đến sức khỏe nhân dân, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19, Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 (thay thế Nghị quyết số 37/NQ-CP), trong đó có nâng mức phụ cấp chống dịch đối với công chức, viên chức, người lao động tăng từ 1,5 - 2 lần tùy theo từng đối tượng trực tiếp, tiếp xúc người bệnh, bệnh phẩm, nguy cơ lây nhiễm cao khi tham gia phòng, chống dịch COVID-19.  Đối với ý kiến kiến nghị trên của cử tri, sau khi Bộ Y tế triển khai các văn bản về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, và người lao động ngành y tế, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định.

* Kiến nghị của cử tri: Đề nghị Chính phủ sửa đổi khoản 4, Điều 3 Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 về quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại cơ sở y tế công lập theo hướng nâng mức phụ cấp ưu đãi từ 40% lên 70% vì cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các trạm y tế xã cũng thực hiện khám, điều trị, chăm sóc người bệnh HIV… như Khoản 1 Điều 3 Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ

Trả lời: Hiện nay, Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2011/NĐ-CP theo đúng chủ trương của Bộ Chính trị và Chính phủ là “áp dụng mức phụ cấp ưu đãi nghề 100% đối với cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở”. Theo đó, tại khoản 2, Điều 1, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2011/NĐ-CP quy định: “Mức phụ cấp 100% áp dụng đối với viên chức đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức y tế, thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng; làm chuyên môn y tế tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn, Phòng khám đa khoa khu vực, Nhà hộ sinh, Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và Bệnh viện tuyến huyện”. Như vậy, nếu dự thảo Nghị định được thông qua thì viên chức tại các trạm y tế xã thực hiện khám, điều trị, chăm sóc người bệnh HIV nếu đủ điều kiện đều được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề mức 100%.

Về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề áp dụng đối với Cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các trạm y tế xã thực hiện khám, điều trị, chăm sóc người bệnh HIV: Nếu viên chức đáp ứng điều kiện: “Thường xuyên, trực tiếp làm công tác xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc người bệnh HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần” thì có thể đề nghị đơn vị quản lý trực tiếp trình Sở Y tế duyệt phụ cấp ưu đãi theo nghề mức 70% theo Nghị định số 56/2011/NĐ-CP.

* Kiến nghị của cử tri: Đề nghị xem xét ban hành quy định các khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình di chuyển chuồng trại chăn nuôi ra khỏi khu dân cư theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 80 Luật Chăn nuôi năm 2018

Trả lời:  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan được giao chủ trì, tham mưu xây dựng Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sơn La. Qua thẩm tra tại hội nghị thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh đối với nội dung dự kiến trình Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh (tổ chức tháng 12/2022), nội dung dự thảo Nghị quyết đang tiếp tục được cập nhật, bổ sung thông tin để trình Kỳ họp tiếp theo của HĐND tỉnh.

* Kiến nghị của cử tri: Đề xuất giải pháp triển khai hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW, số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XIII; trong đó quan tâm có giải pháp huy động tối đa nguồn lực của địa phương và các nguồn lực hợp pháp khác ngoài ngân sách (bao gồm nguồn vốn ODA và các khoản viện trợ không hoàn lại của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước…). Nghiên cứu, đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Trả lời: Thực hiện Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 23/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 03/11/2022 Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

* Kiến nghị của cử tri: Sớm tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành Đề án phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh

Trả lời: Dự thảo Đề án Phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 đã được xin ý kiến tham gia của các cơ quan liên tại Công văn số 971/SNN-KHTC ngày 05/4/2022. Dự thảo Đề án đã được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện theo ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan; lồng ghép với 3 chương trình mục tiêu quốc gia; triển khai thực hiện Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 03/11/2022 Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Hình thành 24 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh) và đang được tiếp tục xin ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân liên quan.

* Kiến nghị của cử tri: Hướng dẫn, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất theo quy định tại Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Trả lời: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thông tin tới các tổ chức, cá nhân liên quan về chính sách hỗ trợ theo quy định của Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ; định mức kinh tế - kỹ thuật các loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản tại Công văn số 1977/SNN-KHTC ngày 10/6/2021 Về việc đề nghị nghiên cứu, triển khai các nội dung liên quan đến Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Công văn số 2615/SNN-KHTC ngày 12/8/2022 Về việc thông tin về chính sách hỗ trợ theo quy định của Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ; định mức kinh tế - kỹ thuật các loại cây trồng và Công văn số 3467/SNN-KHTC ngày 18/10/2022 Về việc thông tin về chính sách hỗ trợ theo quy định của Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ; định mức kinh tế - kỹ thuật các loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản.

Hiện nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang trình UBND tỉnh xem xét, quyết định ban hành Quyết định của UBND tỉnh Phê duyệt danh mục các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Sơn La để phù hợp với yêu cầu đặt ra trong triển khai các nội dung hỗ trợ liên kết của Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định tại Điều 21, Điều 22, Điều 23 của Nghị định số 27/2022/NĐ- CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các nội dung theo Kết luận số 703-KL/TU ngày 30/8/2022 của Tỉnh ủy về phát triển chăn nuôi đại gia súc tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La; Công văn số 1886-CV/TU ngày 13/5/2022 của Tỉnh ủy Về việc rà soát, tích hợp định hướng phát triển cây dược liệu, phát triển logistics trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1903-CV/TU ngày 19/5/2022 của Tỉnh ủy Về việc phát triển cây Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2360-CV/TU ngày 19/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về việc phát triển vùng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến rau, củ, quả trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, đang xây dựng dự thảo hồ sơ Nghị quyết Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Dự kiến trình HĐND tỉnh xem xét trong tháng 01 năm 2023.

* Kiến nghị của cử tri: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 127/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh. Khuyến khích các tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng, quản lý vận hành công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên nước; góp phần thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đề án phát triển cây ăn quả trên đất dốc

Trả lời: Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 127/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Sơn La. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, đề xuất cấp kinh phí năm 2023 cho triển khai thực hiện Nghị quyết số 127/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh.

* Kiến nghị của cử tri: Kết quả phối hợp với cục Quản lý đường bộ I về tăng cường quản lý hành lang giao thông đoạn đi qua nội thị thành phố

Trả lời: Thực hiện Công văn số 3920/TCĐBVN-KHĐT ngày 04/7/2022 của Cục quản lý đường bộ I, ngày 19/7/2022 UBND thành phố đã phối hợp với Chi cục Quản lý đường bộ I.I, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh họp bàn phương án xử lý ngập úng đường Quốc lộ 6 đoạn qua địa phận thành phố Sơn La. Trên cơ sở đó, Chi cục Quản lý đường bộ I.I đã có Báo cáo số 450/CCQLĐBI.I ngày 26/9/2022 gửi Cục quản lý đường bộ I, Tổng cục đường bộ Việt Nam xem xét chỉ đạo thực hiện các giải pháp xử lý ngập úng cục bộ đoạn tuyến từ Km153-Km353/QL6 khu vực tỉnh Sơn La. Sau khi có ý kiến của Cục quản lý đường bộ I, các bên liên quan sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp theo quy định.

* Kiến nghị của cử tri: Đề nghị đẩy nhanh việc triển khai các dự án thành phần thuộc Dự án nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới cơ sở hạ tầng tại các khu, điểm tái định cư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư Thuỷ điện Sơn La, giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó có Dự án: Đường nội bộ Điểm tái định cư Lả Lốm - Nong Lanh xã Chiềng La, huyện Thuận Châu (Lý do: hiện nay đoạn đường này đã xuống cấp, giao thông đi lại khó khăn, nguy cơ xẩy ra tai nạn cao)

Trả lời: Dự án Đường nội bộ Điểm tái định cư Lả Lốm - Nong Lanh xã Chiềng La, huyện Thuận Châu là một dự án thành phần của Đề án 666 đã được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 31/3/2022. Theo nội dung Biên bản ngày 24/7/2022 giữa UBND Huyện Thuận Châu và Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT về việc rà soát danh mục dự án trên địa bàn huyện Thuận Châu đã được đầu tư bằng nguồn vốn khác hiện vẫn đang khai thác sử dụng tốt, chưa phải nâng cấp sửa chữa trùng lặp với danh mục các dự án thành phần thuộc Đề án 666 được phê duyệt tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 30/9/2021 của HĐND tỉnh Sơn La (Cụ thể theo Biên bản: Dự án đường nội bộ điểm TĐC Lả Lốm - Nong Lanh xã Chiềng La được UBND huyện phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 4445/QĐ-UBND ngày 17/12/2020; quy mô đường giao thông nông thôn loại C theo Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của UBND tỉnh Sơn La. Dự án đầu tư bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước và nhân dân đóng góp, dự án đường nội điểm Lả Lốm-Nong Lanh  xã Chiềng La đã được UBND huyện Thuận Châu triển khai thực hiện).

* Kiến nghị của cử tri: Đề nghị sửa đổi, bổ sung Mục VIII - phụ lục kèm theo Thông tư số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Liên bộ: Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Uỷ ban Dân tộc về hướng dẫn chế độ phụ cấp khu vực, theo hướng cán bộ, công chức, viên chức công tác trên địa bàn xã Chiềng Hoa được hưởng phụ cấp khu vực 0,7. Lý do: Xã Chiềng Hoa, huyện Mường La thuộc vùng III theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

Trả lời: Căn cứ đặc điểm tình hình, kiến nghị của cử tri và các yếu tố có liên quan đến việc xác định phụ cấp khu vực. Ngày 28/3/2019, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 120/TTr-UBND đề nghị điều chỉnh chế độ phụ cấp khu vực gửi Bộ Nội vụ xem xét điều chỉnh chế độ phụ cấp khu vực đối với 08 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 02 huyện Mường La, Sông Mã trong đó huyện Mường La: 06 đơn vị hành chính cấp xã gồm các xã: Mường Trai, Chiềng Hoa, Nặm Păm, Pi Toong, Chiềng San, Tạ Bú; huyện Sông Mã: 02 đơn vị hành chính cấp xã gồm: Nậm Mằn, Nậm Ty. Ngày 14/6/2019, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 2680/BNV-TL về phụ cấp khu vực trong đó nêu: “Hiện nay, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các Bộ, cơ quan trung ương xây dựng các văn bản quy định chế độ tiền lương mới theo Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động … đề nghị UBND tỉnh Sơn La trước mắt giữ nguyên phụ cấp khu vực đối với 08 xã thuộc tỉnh Sơn La, đồng thời phối hợp với liên Bộ để xây dựng các văn bản quy định chế độ tiền lương mới, trong đó có văn bản quy định chế độ phụ cấp khu vực”.

UBND tỉnh ghi nhận kiến nghị của cử tri xã Chiềng Hoa, huyện Mường La. Khi có chủ trương xây dựng các văn bản quy định chế độ tiền lương mới, trong đó có văn bản quy định chế độ phụ cấp khu vực, UBND tỉnh sẽ giao Sở Nội vụ phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan, tham mưu cấp có thẩm quyền tổ chức rà soát, lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh mức phụ cấp khu vực đối với một số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh theo quy định, trong đó sẽ xem xét đối với xã Chiềng Hoa, huyện Mường La, đảm bảo công bằng trong thực hiện chính sách.

* Kiến nghị của cử tri: Đề nghị quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến đường Nà Hạ - Mường Hung (Đường tỉnh 115) do hiện nay tuyến đường này đã xuống cấp nhiều, việc sửa chữa, nâng cấp là rất cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của nhân dân trên địa bàn

Trả lời: ĐT.115 (Nà Hạ - Mường Hung) dài 27,1km được điều chuyển nguyên trạng từ đường huyện do UBND huyện Sông Mã quản lý thành đường tỉnh do Sở GTVT quản lý tại Quyết định số 2871/QĐ-UBND ngày 23/11/2021. Tuyến đường được đưa vào khai thác năm 2012, trong quá trình khai thác do ảnh hưởng của mưa lũ nên nhiều vị trí trên tuyến đường đã hư hỏng, xuống cấp ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của nhân dân. Do Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của tỉnh đã được phê duyệt, đang triển khai thực hiện. Vì vậy, UBND tỉnh sẽ xem xét, giao các đơn vị tổng hợp và tham mưu với UBND tỉnh triển khai đầu tư tuyến đường trong giai đoạn 2026-2030.

Trước mắt Sở GTVT sẽ chỉ đạo đơn vị quản lý, BDTX tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng sửa chữa các vị trí hư hỏng để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân được an toàn, thông suốt.

* Kiến nghị của cử tri: Đề nghị quan tâm bố trí vốn, nguồn lực để huyện Sông Mã triển khai thực hiện đầu tư tuyến đường từ bản Phiêng Pẻn, xã Mường Hung đến bản Bó xã Chiềng Khương

Trả lời: Hiện tuyến đường từ bản Phiêng Pẻn, xã Mường Hung đến bản Bó xã Chiềng Khương thuộc hệ thống đường xã do UBND huyện Sông Mã quản lý theo phân cấp. Do đó, đề nghị UBND tỉnh chuyển kiến nghị cử tri đến UBND huyện Sông Mã để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền quản lý.

* Kiến nghị của cử tri: Đề nghị xem xét nâng cấp Tuyến đường tỉnh lộ 114, đoạn từ xã Huy Hạ qua xã Huy Tường, Tường Phong đã xuống cấp nghiêm trọng, nhân dân đi lại khó khăn

Trả lời: Đường tỉnh 114 (Tường Phong - Huy Hạ) dài 21km do Sở GTVT quản lý bảo trì. Tuyến đường được đầu tư đưa vào khai thác đã lâu, đến nay một số vị trí trên đoạn tuyến đã hư hỏng, xuống cấp ảnh hưởng rất lớn đến nhu cầu đi lại của nhân dân. Hiện nay, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của tỉnh đã được phê duyệt đang triển khai thực hiện. Vì vậy, UBND tỉnh sẽ xem xét, giao các đơn vị tổng hợp, tham mưu với UBND tỉnh triển khai đầu tư nâng cấp tuyến đường giai đoạn 2026-2030.

Trước mắt, giao Sở GTVT sẽ chỉ đạo đơn vị quản lý, BDTX tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng sửa chữa các vị trí hư hỏng nặng để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân được an toàn, thông suốt.

* Kiến nghị của cử tri: Xem xét đầu tư kinh phí mở tuyến đường từ xã Chiềng Công sang xã Hang Chú, huyện Bắc Yên để bà con nhân dân thuận tiện trong giao thương hàng hóa

Trả lời của cấp có thẩm quyền: Tuyến đường từ xã Chiềng Công, huyện Mường La sang xã Hang Chú, huyện Bắc Yên chưa có trong quy hoạch phát triển GTVT. Hiện nay, Sở GTVT đang phối hợp tham mưu với UBND tỉnh lập Quy hoạch tỉnh, trong đó có đề xuất quy hoạch tuyến đường từ xã Chiềng Công, huyện Mường La sang xã Hang Chú, huyện Bắc Yên để kết nối giao thông khép kin, đồng bộ. Tuy nhiên, hiện Quy hoạch tỉnh chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Do đó chưa có cơ sở để triển khai đầu tư xây dựng. Mặt khác, do khả năng cân đối vốn chưa đáp ứng nhu cầu để đề nghị bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, hiện nay nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đã được giao để triển khai thực hiện chi tiết đến từng dự án.Vì vậy, nguồn vốn ngân sách địa phương không có khả năng cân đối bố trí để thực hiện đầu tư dự án. Trong giai đoạn 2026-2030, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Sở Giao thông vận tải xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư sau khi cân đối được nguồn vốn.

* Kiến nghị của cử tri: Đề nghị xem xét bố trí kinh phí nâng cấp tuyến tỉnh lộ 101 từ ngã ba Bó Mồng xã Tô Múa đến địa phận bản Mường Tè, xã Mường Tè được đầu tư xây dựng từ năm 2007, hiện nay do ảnh hưởng của mưa lũ làm xói mòn, sạt trôi mặt đường và đất đá lấp một số cống thoát nước

Trả lời: Đường tỉnh 101 (đoạn từ ngã ba Bó Mồng, Tô Múa - bản Mường Tè, xã Mường Tè) dài khoảng 3km do Sở GTVT quản lý bảo trì, tuyến đường được đầu tư đưa vào khai thác giai đoạn 2007 đến nay một số vị trí trên tuyến đã hư hỏng, xuống cấp, việc đi lại của nhân dân gặp nhiều khó khăn, nhất là trong mùa mưa lũ. Hiện nay, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của tỉnh đã được phê duyệt, đang triển khai thực hiện. Do đó, Sở GTVT sẽ xem xét tổng hợp, tham mưu với UBND tỉnh triển khai tuyến đường trong giai đoạn 2026-2030.

Trước mắt, Sở GTVT sẽ chỉ đạo đơn vị quản lý BDTX tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các vị trí hư hỏng để đảm bảo giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân được an toàn, thông suốt.

* Kiến nghị của cử tri: Đề nghị xem xét đầu tư nâng cấp tuyến đường từ rừng già đi vào trung tâm xã Chiềng Yên để phát triển du lịch trên địa bàn xã

Trả lời: Đường từ QL.6 - Trung tâm xã Chiềng Yên dài 7,3km đã được UBND tỉnh giao UBND huyện Vân Hồ lập chủ trương đầu tư tại Công văn số 2837/UBND-TH ngày 28/7/2022. Đến nay dự án đã được UBND huyện Vân Hồ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình Sở KH&ĐT thẩm định chủ trương đầu tư và khả năng cân đối vốn tại Tờ trình số 1973/TTr-UBND ngày 04/8/2022. Hiện dự án đang được Sở KH&ĐT tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư (Sở GTVT đã tham gia ý kiến tại Công văn số 2400/SGTVT-KHTC ngày 18/8/2022).

Do nhu cầu bổ sung vốn cho dự án là rất lớn nhưng hiện nay nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đã được giao để triển khai thực hiện chi tiết đến từng dự án.Vì vậy nguồn vốn ngân sách địa phương không có khả năng cân đối bố trí để thực hiện đầu tư các dự án tại thời điểm này. Trong giai đoạn 2026-2030, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Giao thông vận tải xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư thực hiện dự án sau khi cân đối được nguồn vốn.

* Kiến nghị của cử tri: Đề nghị sớm tham mưu ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (theo hướng tăng mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước so với Nghị quyết số 77/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh để đảm bảo khả năng đóng góp và thực hiện của người dân trong điều kiện còn nhiều khó khăn)

Trả lời: Tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ chín, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 44/2022/NQ-HĐND ngày 08/11/2022 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ một phần từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung công việc cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025.

* Kiến nghị của cử tri: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các văn bản hướng dẫn, cơ chế, chính sách lĩnh vực thủy lợi đồng bộ, thống nhất, tạo động lực khuyến khích tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia hoạt động thủy lợi, huy động tối đa các nguồn lực của xã hội cho đầu tư phát triển thủy lợi; Thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách cùng với ngân sách Nhà nước đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đầu tư hạ tầng thủy lợi phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp

Trả lời: Ngày 08/11/2022, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 44/2022/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ một phần từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung công việc cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có nội dung hỗ trợ về thủy lợi, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/2022/NQ-HĐND ngày 08/11/2022 Quy định mức hỗ trợ một phần từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung công việc cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025.

* Kiến nghị của cử tri: Đề nghị hỗ trợ 60% kinh phí để cứng hóa mặt đường bằng bê tông đối với đường liên bản, nội bản cho các xã vùng III. Do hiện nay đời sống của nhân dân của các xã vùng III còn nhiều khó khăn nên việc huy động nhân dân đóng góp để bê tông cứng hóa mặt đường chưa thực hiện được, nhân dân đi lại khó khăn

Trả lời: Tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ chín, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 44/2022/NQ-HĐND ngày 08/11/2022 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ một phần từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung công việc cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025.

* Kiến nghị của cử tri: Đề nghị chỉ đạo Sở Giao thông vận tải yêu cầu đơn vị thi công tuyến đường xã Nà Ớt - Phiêng Cằm - Chiềng Nơi triển khai rải nhựa đoạn đường còn lại khoảng 100m từ Km số 8+200 đến Km8+300 từ xã Nà Ớt đi Phiêng Cằm (do trước đây đang thi công nền đường bị lún nên chưa được rải nhựa, đến nay nền đường đã ổn định)

Trả lời: Do đoạn Km8+200-Km8+300, ĐT.113 (dài 100m) nằm trên cung trượt, nền đất yếu chưa ổn định (hiện đang tiếp tục phải theo dõi lún). Vì vậy, để bảo đảm an toàn công trình, an toàn cho người tham giao thông qua đoạn tuyến và tránh lãng phí trong đầu tư xây dựng, đoạn tuyến tạm thời chưa được đầu tư mặt đường hoàn chỉnh rải nhựa.

Sở GTVT đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường thường xuyên bù phụ nền, mặt đường bằng đá thải, cấp phối, khơi thông rãnh thoát nước để để đảm bảo việc lưu thông qua đoạn tuyến được an toàn, thông suốt và tiếp tục thực hiện theo dõi lún, đánh giá cung trượt và triển khai sửa chữa hoàn thiện đoạn tuyến trên khi đủ điều kiện ổn định, đảm bảo an toàn công trình, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân được an toàn, thuận lợi.

* Kiến nghị của cử tri: Năm 2014, Quỹ tín dụng nhân dân xã Chiềng Sung thực hiện sáp nhập vào Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Hát Lót và sau khi sáp nhập đã chuyển thành phòng giao dịch số 02 của Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Hát Lót tại xã Chiềng Sung. Tuy nhiên, hiện nay theo Thông tư 21/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định “địa bàn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân là một xã, một phường hoặc một thị trấn” vì vậy Quỹ tín dụng nhân dân Thị trấn Hát Lót không đảm bảo để hoạt động trên địa bàn xã Chiềng Sung, việc vay vốn tại Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Hát Lót đối với các hộ dân trên địa bàn xã Chiềng Sung là rất hạn chế, không đáp ứng nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển sản xuất của nhân dân. Để đảm bảo hoạt động tín dụng (tiền vay và tiền gửi) của nhân dân xã Chiềng Sung được thuận lợi, phục vụ cho sản xuất kinh doanh, Nhân dân xã Chiềng Sung đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Sơn La kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét phục hồi lại hoạt động Quỹ tín dụng Nhân dân xã Chiềng Sung

Trả lời: Năm 2014 tại QTDND xã Chiềng Sung trước đây xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng gây thiệt hại là 10.361.000.000 đồng đã được Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La xét xử ngày 24/8/2016 (Vụ việc này dẫn tới QTDND xã Chiềng Sung mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền). Thực hiện quy định tại Thông tư 21/2019/TT-NHNN ngày 14/11/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Hát Lót không đảm bảo để hoạt động trên địa bàn xã Chiềng Sung (trên địa bàn xã Chiềng Sung hiện có 01 điểm giao dịch của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 01 điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội và các chi nhánh, phòng giao dịch của các tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện Mai Sơn cũng thực hiện hoạt động huy động vốn, đầu tư cho vay đảm bảo đáp ứng được nhu cầu của người dân trên địa bàn xã).

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-NHNN ngày 02/10/2018 của Thống đốc NHNN Việt Nam, yêu cầu: "Trước mắt, tập trung chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn các QTDND để đảm bảo an toàn, lành mạnh, ổn định hệ thống. Chưa thực hiện việc cấp phép thành lập mới tại những địa phương đang thực hiện sắp xếp cơ cấu lại các QTDND hoặc không đủ điều kiện đảm bảo an toàn, hiệu quả".

Ngày 08/6/2022 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 689/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025, trong đó:“Tiếp tục chấn chỉnh, củng cố, từng bước giảm dần số lượng QTDND (đặc biệt QTDND yếu kém) nhằm đảm bảo QTDND hoạt động theo đúng mục tiêu, tôn chỉ của loại hình TCTD là hợp tác xã, nâng cao mức độ an toàn, hiệu quả, ổn định và bền vững của QTDND”. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1382/QĐ-NHNN ngày 02/8/2022, theo đó: "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa có định hướng thành lập thêm Quỹ tín dụng nhân dân trên toàn quốc giai đoạn 2020-2030"./.[1] Đã kiến nghị Bộ GTVT, Tổng cục ĐBVN tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu kết hợp kẻ vạch sơn, gờ giảm tốc tại Km296+293, Km299+090, Km301+950 trên QL.6; lắp đặt đèn led năng lượng mặt trời kết hợp vạch sơn, gờ giảm tốc tại Km104+301, QL.279D; cắm biển "cấm đỗ xe" trên các đoạn Km298+240-Km302+403, QL.6 và Km104+130-Km105+750, QL.279D.

VIDEO CLIP
Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 (Nguồn: baosonla.org.vn)
 • Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 (Nguồn: baosonla.org.vn)
 • Lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 14 HĐND tỉnh khóa XV (nguồn sonlatv.vn)
 • Kiến nghị giao UBND tỉnh Sơn La là cơ quan chủ quản dự án đường bộ cao tốc đoạn Hòa Bình Mộc Châu (nguồn: quochoitv.vn)
 • 10 kết quả nổi bật của tỉnh Sơn La năm 2022 (nguồn: sonlatv.vn)
 • Sơn La khát vọng phát triển xanh (nguồn: STV và VTV1)
 • Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh dự sinh hoạt chi bộ bản Chan Chiềng, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn
 • Thắm mãi tình hữu nghị Việt Lào
 • Tăng cường hợp tác toàn diện giữa Việt Nam Lào, hợp tác giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào
 • Đến Phiên chợ 0 đồng của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội dành riêng cho trẻ em nghèo vùng cao (nguồn: quochoitv.vn)
 • Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XV
Trang đầu « 1 2 3 » Trang cuối 
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

  

Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
    Địa chỉ: Trung tâm hành chính tỉnh, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La     
Giấy phép xuất bản số: 09/GP-TTĐT ngày 19/11/2021
Điện thoại: 02123.850.036;  Email: hdnd@sonla.gov.vn