PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XV NHIỆM KỲ 2020-2025
Trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV của các bộ, ngành Trung ương
Lượt xem: 342

* Kiến nghị cử tri: Đề nghị quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp 02 quốc lộ/121km trên địa bàn tỉnh Sơn La với tổng kinh phí khoảng 1.270 tỷ đồng, cụ thể: (1) Quốc lộ 43 (đoạn thị trấn Mộc Châu - Lóng Sập) dài 32k với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 800 tỷ đồng, đạt quy mô loại IVmn; (2) Quốc lộ 279 (đoạn Cáp Na - Pá Uôn) dài 26k với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 470 tỷ đồng, đạt quy mô loại IVmn.

Trả lời của Bộ Giao thông - Vận tải (Công văn số 13394/BGTVT-KHĐT ngày 16/12/2021): Bộ Giao thông - Vận tải thống nhất với ý kiến của đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La về nhu cầu đầu tư nâng cấp 02 đoạn quốc lộ trên theo quy hoạch. Trong giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025, Bộ Giao thông - Vận tải đã triển khai lập dự án đầu tư cải tạo nâng cấp Quốc lộ 43 đoạn thị trấn Mộc Châu - cửa khẩu Lóng Sập tại Quyết định số 1795/QĐ-BGTVT ngày 28/6/2010 và lập đề xuất đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộc 279 đoạn Cáp Na - Pá Uôn tại Quyết định số 1923/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2019. Tuy nhiên, giai đoạn 2021-2025, Bộ Giao thông - Vận tải đã xây dựng nhu cầu đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước khoảng 426.00 tỷ đồng, nhưng chỉ cân đối được 304.104 tỷ đồng; trong đó bố trí 147.00 tỷ đồng để thanh toán nợ dọng theo nghĩa vụ của ngân sách nhà nước và hoàn thành các dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020; bố trí 117.500 tỷ đồng cho 16 dự án đường bộ cao tốc khởi công mới là mục tiêu trọng tâm đầu tư của kế hoạch đầu tư công trung hạn chỉ còn khoảng 39.500 tỷ đồng để đầu tư cho một số ít các dự án có tính chất then chốt, động lực, cấp bách hoặc xử lý các điểm nghẽn thuộc 5 chuyên ngành giao thông trong 5 năm trên cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Riêng tỉnh Sơn La, Chính phủ đã bố trí 1.700 tỷ đồng hỗ trợ địa phương thực hiện tuyến cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu tại văn bản số 419/TTg-KTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy, dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 43 đoạn thị trấn Mộc Châu - cửa khẩu Lóng Sập và dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộc 279 đoạn Cáp Na - Pá Uôn cùng một số công trình cấp bách, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, cũng như đã có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ chưa thể cân đối được nguồn vốn để đầu tư trong giai đoạn 2021-2025.

Bộ Giao thông - Vận tải sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương và các Bộ, ngành nghiên cứu đề xuất cấp thẩm quyền để đầu tư vào thời điểm thích hợp. Trước mắt, Bộ Giao thông - Vận tải giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam rà soát, tăng cường duy tu, bảo trì để đảm bảo nhu cầu đi lại an toàn, êm thuận trên tuyến.

* Kiến nghị của cử tri: Tại khoản 1, Điều 11 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 có quy định: “Chỉ bố trí cán bộ cấp xã kiêm nhiệm chức danh công chức cấp xã khi cán bộ cấp xã đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh công chức cấp xã quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và Thông tư này”. Đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định thêm “công chức cấp xã” trong việc thực hiện kiêm nhiệm các chức danh công chức khác. Lý do: Trong thực tế, tại một số thời điểm, do yêu cầu nhiệm vụ cần bố trí công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh công chức cấp xã đang khuyết để đảm bảo nhiệm vụ được thông suốt, đồng thời nâng cao trách nhiệm, gắn với quyền lợi của người được bố trí kiêm nhiệm. Mặt khác, việc bổ sung như trên cũng phù hợp với khoản 3 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ.

Trả lời của Bộ Nội vụ (Công văn số 6519/BNV-CQĐP ngày 20/12/2021): Căn cứ quy định của Luật Cán bộ, công chức và Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Trong đó, tại Điều 11 của Thông tư đã quy định rõ trường hợp cán bộ cấp xã được kiêm nhiệm chức danh công chức cấp xã phải đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh công chức cấp xã; đối với công chức cấp xã thì thực hiện bố trí theo quy định tại Điều 9 của Thông tư (mỗi chức danh công chức cấp xã được bố trí từ 01 người trở lên, trừ Trưởng công an xã và Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã). Như vậy, Thông tư số 13/2019/TT-BNV nêu trên không quy định công chức được kiêm nhiệm chức danh công chức khác nhằm bảo đảm chất lượng tham mưu giúp chính quyền địa phương cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện quy định nêu trên, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương (trong đó có ý kiến của cử tri tỉnh Sơn La) để trình cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, Thông tư số 13/2019/TT-BNV liên quan đến việc bố trí và chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức cấp xã cho phù hợp. Trong thời gian sửa đổi các quy định nêu trên, đề nghị UBND tỉnh Sơn La thực hiện theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

* Kiến nghị của cử tri: Đề nghị xem xét phân cấp cho địa phương để nhằm phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của địa phương, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, giảm thiểu thời gian, thủ tục, nâng cao chất lượng thực hiện quy hoạch, cụ thể: (i) Chính quyền địa phương quyết định điều chỉnh quy hoạch nếu xét thấy việc điều chỉnh tạo lợi thế, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ lợi ích quốc gia, cộng đồng sau khi có ý kiến chấp thuận của cơ quan chuyên môn cấp trên. Đồng thời, nội dung điều chỉnh sẽ được tích hợp, cập nhật vào quy hoạch cấp cao hơn khi điều chỉnh quy hoạch cấp trên; (ii) Quy hoạch ngành, lĩnh vực hết hiệu lực thi hành khi đã được cập nhật, tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Đối với quy hoạch chưa được cập nhật, tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Trả lời của Bộ Nội vụ (Công văn số 6519/BNV-CQĐP ngày 20/12/2021): Việc phân cấp cho chính quyền địa phương các cấp đã được quy định tại Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bố sung năm 2019). Trong quá trình thực hiện đã phát sinh những bất cập như ý kiến phản ánh của cử tri, Bộ Nội vụ ghi nhận để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền khi có chủ trương sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Quy hoạch và các văn bản khác có liên quan.

Kiến nghị cử tri: Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hướng dẫn cụ thể hoá một số chỉ tiêu đánh giá để thuận lợi cho việc đánh giá đúng hộ nghèo theo điều kiện thực tế của địa phương, một số các tiêu chí đánh giá còn bất cập, ví dụ: Mẫu số 3.3. Bảng quy ước điểm phiếu B1 về chỉ tiêu đánh giá: (1) Chỉ tiêu số 2 số người trong độ tuổi lao động: Trong đó có 01 người thì được 5 điểm, còn hộ có từ 2 người trở lên thì không có điểm. (2) Chỉ tiêu số 7 nhà ở: Vật liệu chính của tường nhà là bê tông; gạch/đa; xi măng; gỗ bền chắc thì có điểm, còn vật liệu chính của cột nhà là bê tông cốt thép; gạch/đá; sắt/thép/gỗ bền chắc thì không có điểm. (3) Chỉ tiêu số 10 nước sinh hoạt: Nước máy, nước đóng chai/bình và giếng khoan thì có điểm; giếng đào được bảo vệ, khe/mó được bảo vệ thì không có điểm, tiêu chí này đối với các hộ vùng sâu, vùng xa của tỉnh Sơn La là không phù hợp. (4) Chỉ tiêu số 14. Chăn nuôi: Hộ có từ 10 con lơn/dê/cừu thì không có điểm; còn hộ có từ 100 con gà/vịt/ngan/ngỗng/chim thì có điểm.

Trả lời của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn số 4876/LĐTBXH-VP ngày 23/12/2021): Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ về quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình xã định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo. Phương pháp, bộ công cụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2022-2025 được xây dựng trên cơ sở kế thừa từ giai đoạn 2016-2020; đồng nhất với phương pháp,bộ công cụ khảo sát mức sống dân cư năm 2020 của Tổng cụ Thống kê, bảo đảm thu thập thông tin, đặc trưng của hộ gia đình một cách toàn diện, hệ thống trong mối tương quan logic và khoa học giữa các chỉ tiêu, phù hợp với đặc điểm vùng, miền để ước lượng mức thu nhập (không chấm điểm theo giá trị từng tài sản) và mức  độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ gia đình, bảo đảm phản ánh khách quan thực trạng nghèo của hộ gia đình.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin ghi nhận kiến nghị của cử tri để phối hợp với Tổng cục Thống kê, các địa phương tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương pháp, bộ công cụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thời gian tới.

Kiến nghị cử tri: Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Giáo dục năm 2019 về trình độ đào tạo nhà giáo: “ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non; có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông”. Hiện nay đa số con em người dân tộc, thiểu số ở khu vực miền núi, vùng sâu xa đã tham gia đào tạo theo trình độ chuẩn quy định theo Luật giáo dục năm 2005 và từng bước thực hiện nâng cao trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo quy định của Luật Giáo dục 2019 đến 2025.

Để khuyến khích và phát triển nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số và giải quyết việc làm cho con em người dân tộc thiểu số chưa có việc làm sau khi ra trường; đề nghị xem xét bổ sung quy định về cơ chế đặc thù trong công tác tuyển dụng đối với trình độ chuyên môn của nhà giáo đến năm 2025 tại khu vực miền núi theo hướng: “ Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm đối với giáo viên mầm non; cao đẳng đối với giáo viên tiểu học; tạo điều kiện cho các em dân tộc được tham gia tuyển dụng; mặt khác sau khi được tuyển dụng và có việc làm thì con em dân tộc có cơ hội để tích lũy kinh tế tham gia đào tạo đáp ứng đảm bảo đáp ứng theo lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ”

Trả lời của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 807/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/3/2022): Một trong những điều kiện bắt buộc đối với người đăng ký dự tuyển viên chức là có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm (Điểm d khoản 1 điều 22 Luật viên chức). Do đó, khi thực hiện việc tuyển dụng giáo viên, người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo đáp ứng đúng yêu cầu về trình độ chuẩn được đào tạo đối với giáo viên đã được quy định tại Luật giáo dục năm 2019 (Điểm b, khoản 1, Điều 72). Đối với các trường hợp chưa đạt trình độ chuẩn được đào tạo, nếu có nguyện vọng trở thành giáo viên, cần có kế hoạch học liên thông để đạt trình độ chuẩn, bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo để có đủ điều kiện tham gia tuyển dụng.

Bên cạnh đó, để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên và bảo đảm quyền lợi cho giáo viên hiện đang hợp đồng lao động, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 336/BGD ĐT - NGCBQLGD ngày 27/01/2022 gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị các địa phương xem xét tiếp tục hợp đồng, thỉnh giảng đối với những giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định tại Điều 77 Luật giáo dục 2005 đã ký hợp đồng trước ngày 01/7/2020. Những giáo viên này (đã ký hợp đồng trước ngày 01/7/2020) được tham gia lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo để đạt trình độ chuẩn theo quy định tại Luật giáo dục 2019./.

 VIDEO CLIP
Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 (Nguồn: baosonla.org.vn)
 • Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 (Nguồn: baosonla.org.vn)
 • Lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 14 HĐND tỉnh khóa XV (nguồn sonlatv.vn)
 • Kiến nghị giao UBND tỉnh Sơn La là cơ quan chủ quản dự án đường bộ cao tốc đoạn Hòa Bình Mộc Châu (nguồn: quochoitv.vn)
 • 10 kết quả nổi bật của tỉnh Sơn La năm 2022 (nguồn: sonlatv.vn)
 • Sơn La khát vọng phát triển xanh (nguồn: STV và VTV1)
 • Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh dự sinh hoạt chi bộ bản Chan Chiềng, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn
 • Thắm mãi tình hữu nghị Việt Lào
 • Tăng cường hợp tác toàn diện giữa Việt Nam Lào, hợp tác giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào
 • Đến Phiên chợ 0 đồng của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội dành riêng cho trẻ em nghèo vùng cao (nguồn: quochoitv.vn)
 • Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XV
1 2 3 
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

  

Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
    Địa chỉ: Trung tâm hành chính tỉnh, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La     
Giấy phép xuất bản số: 09/GP-TTĐT ngày 19/11/2021
Điện thoại: 02123.850.036;  Email: hdnd@sonla.gov.vn