PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XV NHIỆM KỲ 2020-2025
Giám sát tình hình thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2026
Lượt xem: 16

Thực hiện chương trình giám sát theo Quyết định số 698/QĐ-VHXH ngày 08/4/2024 của Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 41/2022/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND tỉnh về Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2026. Ngày 27/6/2024, Đoàn giám sát do đồng chí Quàng Thị Xuyến - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các sở: Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài chính, trước đó Đoàn đã thực hiện giám sát trực tiếp tại 03 huyện (Quỳnh Nhai, Mộc Châu, Vân Hồ) và giám sát thông qua xem xét báo cáo của các UBND huyện, thành phố còn lại.

anh tin bai

Đoàn giám sát làm việc với các Sở, ngành

Trong những năm qua, để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08/NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; Kết luận số 94-KL/TU ngày 23/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 41/2022/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2026, nhằm tiếp tục phát huy tiềm năng lợi thế về du lịch của tỉnh, tạo cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích, thu hút các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tham gia phát triển du lịch bền vững, theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị. Đến nay, sau gần 02 năm thực hiện Nghị quyết các sở ngành và UBND các huyện thành phố quan tâm triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả bước đầu, đó là: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai thực hiện: Tổng dự toán đã giao là 3.340 triệu đồng (Năm 2023 là 2.000 triệu đồng, năm 2024 là 1.340 triệu đồng); còn 12 huyện, thành phố chưa triển khai thực hiện. Số kinh phí đã thực hiện giải ngân năm 2023 là 340 triệu đồng, tỷ lệ 17% số kinh phí đã giao để thực hiện chi giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân đạt giải tại các cuộc thi (cuộc thi hướng dẫn viên du lịch: 110 triệu đồng; cuộc thi sản phẩm quà tặng du lịch: 70 triệu đồng; cuộc thi bình chọn giải thưởng du lịch năm 2023: 160 triệu đồng). Tính đến thời điểm Đoàn giám sát báo cáo, có 06/12 huyện, thành phố đã thực hiện rà soát, tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị quyết trong năm 2024 (Mộc Châu: 7.355 triệu đồng; Yên Châu: 1.500 triệu đồng; Bắc Yên: 120 triệu đồng; Mường La: 6.360 triệu đồng; Vân Hồ: 3.976 triệu đồng; Phù Yên: 409 triệu đồng). Nội dung chính sách được các khu, điểm du lịch, bản du lịch cộng đồng và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch quan tâm, đồng tình ủng hộ.  

Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/2022/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND tỉnh chưa đạt hiệu quả, đó là: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nghị quyết chậm (sau gần một năm); kết quả giải ngân kinh phí thực hiện nghị quyết đạt tỷ lệ rất thấp (đạt 17% dự toán giao); 12/12 huyện, thành phố chưa triển khai thực hiện; Năm 2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao kinh phí là 1.340 triệu đồng nhưng chưa thực hiện giải ngân; 12/12 huyện, thành phố chưa thực hiện (do các huyện chưa lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách). Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghị quyết chưa được quan tâm, hiệu quả chưa cao dẫn đến chưa thu hút được sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn để đề nghị được hộ trợ theo Nghị quyết. Có 10/12 huyện, thành phố chưa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết; các phòng chuyên môn của UBND huyện chưa hướng dẫn UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách. Các huyện, thành phố đều lúng túng trong rà soát xác định đối tượng, điều kiện hỗ trợ, quy trình, thủ tục hồ sơ và cách thức thanh toán nguồn kinh phí. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai nghị quyết có mặt còn hạn chế...

anh tin bai

Đoàn giám sát làm việc tại huyện Quỳnh Nhai

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết trong thời gian tới, Đoàn giám sát đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch nghiên cứu, rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 41/2022/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND tỉnh từ năm 2022 đến nay; đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết (nếu cần thiết); rà soát, sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 1674/HD - SVHTT&DL ngày 15/6/2023 và Công văn số 3450/ SVHTT&DL-QLDL ngày17/12/2023 theo hướng rõ quy trình, thủ tục hồ sơ để đảm bảo triển khai hiệu quả Nghị quyết số 41/2022/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND tỉnh. Đồng thời, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức tập huấn về quy trình, thủ tục sau khi văn bản hướng dẫn được sửa đổi, bổ sung.

anh tin bai

Đoàn giám sát thực hiện khảo sát điểm du lịch tại xã Mường Sang, huyện Mộc Châu

anh tin bai

Đoàn giám sát làm việc tại huyện Mộc Châu

anh tin bai

Đoàn giám sát làm việc tại huyện Vân Hồ

Tại buổi làm việc với UBND các huyện, thành phố, Đoàn giám sát đã đề nghị UBND các huyện, thành phố: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách đối với UBND các xã, thị trấn; các đối tượng là tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động phát triển du lịch đủ điều kiện được hỗ trợ trong việc thực hiện chính sách của HĐND tỉnh; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành có liên quan trong việc rà soát, đánh giá tổng thể việc thực hiện Nghị quyết số 41 của HĐND tỉnh, kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị; rà soát, tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ đối với các khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn đủ điều kiện, tiêu chí theo quy định và trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, công nhận…để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống khuyến khích, thu hút các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tham gia phát triển du lịch bền vững, theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh khóa XV.  

                                                                              Tự Bắc

VIDEO CLIP
Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 (Nguồn: baosonla.org.vn)
 • Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 (Nguồn: baosonla.org.vn)
 • Lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 14 HĐND tỉnh khóa XV (nguồn sonlatv.vn)
 • Kiến nghị giao UBND tỉnh Sơn La là cơ quan chủ quản dự án đường bộ cao tốc đoạn Hòa Bình Mộc Châu (nguồn: quochoitv.vn)
 • 10 kết quả nổi bật của tỉnh Sơn La năm 2022 (nguồn: sonlatv.vn)
 • Sơn La khát vọng phát triển xanh (nguồn: STV và VTV1)
 • Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh dự sinh hoạt chi bộ bản Chan Chiềng, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn
 • Thắm mãi tình hữu nghị Việt Lào
 • Tăng cường hợp tác toàn diện giữa Việt Nam Lào, hợp tác giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào
 • Đến Phiên chợ 0 đồng của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội dành riêng cho trẻ em nghèo vùng cao (nguồn: quochoitv.vn)
 • Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XV
Trang đầu « 1 2 3 » Trang cuối 
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

  

Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
    Địa chỉ: Trung tâm hành chính tỉnh, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La     
Giấy phép xuất bản số: 09/GP-TTĐT ngày 19/11/2021
Điện thoại: 02123.850.036;  Email: hdnd@sonla.gov.vn