image
 NĂM CÔNG KHAI 2023

TT

TÊN BÁO CÁO

NĂM BÁO CÁO

SỐ QUYẾT ĐỊNH/

VĂN BẢN CÔNG BỐ

NGÀY CÔNG BỐ

ĐƯỜNG DẪN

TOÀN VĂN (TẢI VỀ)

1

Báo cáo Kết quả khảo sát việc việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh

2022

432/BC-KTNS

05/01/2022

432/BC-KTNS.pdf

2

Báo cáo Giám sát việc miễn giảm tiền thuê đất toàn bộ thời gian thuê đất của Công ty cổ phần giống cây trồng Sơn La

2022

253/BC-KTNS

02/6/2022

253/BC-KTNS.pdf

3

Báo cáo Khảo sát việc thực hiện quy trình điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đối với các điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến nay

2022

361/BC-KTNS

27/10/2022

361/BC-KTNS.pdf

4

Báo cáo giám sát việc thực hiện các quy định của nhà nước về đấu thầu mua sắm tài sản công tập trung tại cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2018-2021

2022

431/BC-KTNS

05/1/2023

431/BC-KTNS.pdf

5

Báo cáo Kết quả giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2016-2020

2022

58/BC-ĐGS

29/6/2022

58.BC-ĐGS.pdf

6

Báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến thực hiện chính sách đối với các hộ dân góp đất trồng cây cao su trên địa bàn tỉnh

2022

37/BC - ĐGS

24/1/2022

37.BC-ĐGS.pdf

NĂM CÔNG KHAI 2022

STT

TÊN BÁO CÁO

NĂM BÁO CÁO

SỐ QUYẾT ĐỊNH/

VĂN BẢN CÔNG BỐ

NGÀY CÔNG BỐ

ĐƯỜNG DẪN

TOÀN VĂN (TẢI VỀ)

1

Báo cáo Kết quả khảo sát việc việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh

2022

432/BC-KTNS

05/01/2022

432/BC-KTNS.pdf

2

Báo cáo Giám sát việc miễn giảm tiền thuê đất toàn bộ thời gian thuê đất của Công ty cổ phần giống cây trồng Sơn La

2022

253/BC-KTNS

02/6/2022

253/BC-KTNS.pdf

3

Báo cáo Khảo sát việc thực hiện quy trình điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đối với các điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến nay

2022

361/BC-KTNS

27/10/2022

361/BC-KTNS.pdf

4

Báo cáo giám sát việc thực hiện các quy định của nhà nước về đấu thầu mua sắm tài sản công tập trung tại cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2018-2021

2022

431/BC-KTNS

05/1/2023

431/BC-KTNS.pdf

5

Báo cáo Kết quả giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2016-2020

2022

58/BC-ĐGS

29/6/2022

58.BC-ĐGS.pdf

6

Báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến thực hiện chính sách đối với các hộ dân góp đất trồng cây cao su trên địa bàn tỉnh

2022

37/BC - ĐGS

24/1/2022

37.BC-ĐGS.pdf

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
    Địa chỉ: Trung tâm hành chính tỉnh, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La     
Giấy phép xuất bản số: 09/GP-TTĐT ngày 19/11/2021
Điện thoại: 02123.850.036;  Email: hdnd@sonla.gov.vn