image
NĂM CÔNG KHAI 2023

STT

TÊN BÁO CÁO

NĂM BÁO CÁO

SỐ QUYẾT ĐỊNH/

VĂN BẢN CÔNG BỐ

NGÀY CÔNG BỐ

ĐƯỜNG DẪN

TOÀN VĂN(TẢI VỀ)

1

Thông báo kết công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023

2023

201/TB-MTTQ-BTT

11/7/2023

201/TB-MTTQ-BTT.pdf

2

Báo cáo phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

2023

815/BC-MMTQ-BTT

13/7/2023

815/BC-MMTQ-BTT .pdf


 

STT

TÊN BÁO CÁO

NĂM BÁO CÁO

SỐ QUYẾT ĐỊNH/

VĂN BẢN CÔNG BỐ

NGÀY CÔNG BỐ

ĐƯỜNG DẪN

TOÀN VĂN (TẢI VỀ)

1

Tổng hợp kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ bẩy, HĐND tỉnh khóa XV

2023

120/BC-TTHNĐ

13/7/2023

120/BC-TTHĐND.pdf

2

Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh trước và sau Kỳ họp thứ sáu của HĐND tỉnh; việc thực hiện Kết luận phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ sáu của HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026

2023

121/BC-TTHNĐ

13/7/2023

121/BC-TTHĐND.pdf

 
 3 Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh trước và sau Kỳ họp thứ bảy của HĐND tỉnh; việc thực hiện Kết luận phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ bảy của HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026 2023 150/BC-TTHNĐ 05/12/2023 150/BC-TTHNĐ.pdf 
 4 Tổng hợp kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV  2023  151/BC-TTHNĐ  05/12/2023  151/BC-TTHNĐ.pdf
 NĂM CÔNG KHAI 2022

STT

TÊN BÁO CÁO

NĂM BÁO CÁO

SỐ QUYẾT ĐỊNH/

VĂN BẢN CÔNG BỐ

NGÀY CÔNG BỐ

ĐƯỜNG DẪN

TOÀN VĂN (TẢI VỀ)

1

Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ sau, HĐND tỉnh khóa XV

2022

88/BC-TTHĐND

07/12/2022

88/BC-TTHĐND.pdf

2

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh trước và sau Kỳ họp thứ năm của HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 -2026

2022

89/BC-TTHĐND

07/12/2022

89/BC-TTHĐND.pdf


ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
    Địa chỉ: Trung tâm hành chính tỉnh, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La     
Giấy phép xuất bản số: 09/GP-TTĐT ngày 19/11/2021
Điện thoại: 02123.850.036;  Email: hdnd@sonla.gov.vn