image
 NĂM CÔNG KHAI 2022

STT

TÊN BÁO CÁO

NĂM BÁO CÁO

SỐ QUYẾT ĐỊNH/

VĂN BẢN CÔNG BỐ

NGÀY CÔNG BỐ

ĐƯỜNG DẪN

TOÀN VĂN (TẢI VỀ)

1

Lịch làm việc của Đoàn giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường

2022

211/TB-VP

09/5/2022

211/TB-VP.pdf

2

Lịch làm việc của Đoàn giám sát tại UBND huyện Mộc Châu

2022

136/TB-VP

04/4/2022

136/TB-VP.pdf

3

Lịch làm việc của Đoàn giám sát tại UBND huyện Sốp Cộp

2022

130/TB-VP

31/3/2022

130/TB-VP.pdf

4

Lịch làm việc tại UBND huyện Yên Châu của Đoàn giám sát

2022

253/ĐGS

21/3/2022

253/ĐGS.pdf

5

Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026

2022

91/NQ-TTHĐND

26/01/2022

91/NQ-TTHĐND.pdf

6  Nghị quyết về giám sát tình hình các Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn năm 2016-2020  2022  93/NQ-TTHĐND  13/7/2022  93/NQ-TTHĐND.pdf
 7  Nghị quyết về Thành lập Đoàn giám sát về tình hình và kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn năm 2016-2020   2022  31/NQ-TTHĐND  26/01/2022 31/NQ-TTHĐND.pdf

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
    Địa chỉ: Trung tâm hành chính tỉnh, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La     
Giấy phép xuất bản số: 09/GP-TTĐT ngày 19/11/2021
Điện thoại: 02123.850.036;  Email: hdnd@sonla.gov.vn