image

NĂM CÔNG KHAI 2023

STT

TRÍCH YẾU

NĂM

NGÀY CẬP NHẬT

SỐ HIỆU

ĐƯỜNG DẪN
( TẢI VỀ)

1

Báo cáo thẩm tra các nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình kỳ họp chuyên đề lần thứ mười, HĐND tỉnh khoá XV

2023

05/01/2023

433/BC-KTNS

433/BC-KTNS.pdf

2

Báo cáo thẩm tra các nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình kỳ họp chuyên đề lần thứ mười một, HĐND tỉnh khoá XV

2023

16/4/2023

473/BC-KTNS

473/BC-KTNS.pdf

3

Báo cáo thẩm tra các nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình kỳ họp chuyên đề lần thứ mười hai, HĐND tỉnh khoá XV

2023

01/6/2023

500/BC-KTNS

500/BC-KTNS.pdf

4

Báo cáo thẩm tra Về Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023

2023

17/7/2023

539/BC-KTNS

539/BC-KTNS.pdf

5

Báo cáo thẩm tra các nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình kỳ họp lần thứ bẩy, HĐND tỉnh khoá XV

2023

17/7/2023

541/BC-KTNS

541/BC-KTNS.pdf

6

Báo cáo thẩm tra các nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười ba, HĐND tỉnh khoá XV

2023

25/8/2023

569/BC-KTNS

569/BC-KTNS.pdf

7

Báo cáo thẩm tra các nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình kỳ họp chuyên đề thứ mười bốn, HĐND tỉnh khoá XV

2023

02/10/2023

589/BC-KTSN

589/BC-KTNS.pdf

589/BC-KTNS.doc

8

Báo cáo thẩm tra các nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình kỳ họp chuyên đề thứ mười lăm, HĐND tỉnh khoá XV

2023

13/11/2023

626BC-KTSN

626/BC-KTNS.pdf

626/BC-KTNS.doc

9

Báo cáo thẩm tra các nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình kỳ họp chuyên đề thứ mười sáu, HĐND tỉnh khoá XV

2023

18/12/2023

667BC-KTSN

667/BC-KTNS.pdf

667/BC-KTNS.doc

10

Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tài chính ngân sách, quốc phòng an ninh, công tác chỉ đạo điều hành năm 2023; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

2023

05/12/2023

651BC-KTSN

651/BC-KTNS.pdf

651/BC-KTNS.doc

11

Báo cáo thẩm tra các nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khoá XV

2023

05/12/2023

652BC-KTSN

652/BC-KTNS.pdf

652/BC-KTNS.doc


 NĂM CÔNG KHAI 2022

 

STT

TRÍCH YẾU

NĂM

NGÀY CẬP NHẬT

SỐ HIỆU

ĐƯỜNG DẪN
( TẢI VỀ)

1

Báo cáo thẩm tra các nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề thứ năm HĐND tỉnh khoá XV

2022

18/01/2022

170/BC-KTNS

170/BC-KTNS.pdf
170/BC-KTNS.doc

2

Báo cáo thẩm tra các nghị quyết trình kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khoá XV

2022

15/03/2022

201/BC-KTNS

201/BC-KTNS.pdf
201/BC-KTNS.doc

3

Báo cáo thẩm tra ccác nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu HĐND tỉnh khoá XV

2022

15/03/2022

240/BC-KTNS

240/BC-KTNS.pdf
240/BC-KTNS.doc

4

Báo cáo thẩm tra các nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu HĐND tỉnh khoá XV

2022

28/06/2022

265/BC-KTNS

265/BC-KTNS.pdf
265/BC-KTNS.doc

5

Báo cáo thẩm tra về Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022

2022

12/07/2022

280/BC-KTNS

280/BC-KTNS.pdf
280/BC-KTNS.doc

6

Báo cáo thẩm tra Các nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khoá XV

2022

12/07/2022

281/BC-KTNS

281/BC-KTNS.pdf
281/BC-KTNS.doc

7

Báo cáo thẩm tra các nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình kỳ họp chuyên đề lần thứ tám, HĐND tỉnh khoá XV

2022

30/08/2022

315/BC-KTNS

315/BC-KTNS.pdf
315/BC-KTNS.doc

8

Báo cáo thẩm tra các nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình kỳ họp chuyên đề lần thứ chín, HĐND tỉnh khoá XV

2022

04/11/2022

372/BC-KTNS

372/BC-KTNS.pdf
372/BC-KTNS.doc

9

Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tài chính ngân sách, quốc phòng an ninh, công tác chỉ đạo điều hành năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

2022

06/12/2022

411/BC-KTNS

411/BC-KTNS.pdf
411/BC-KTNS.doc

10

Báo cáo thẩm tra các nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khoá XV

2022

06/12/2022

412/BC-KTNS

412/BC-KTNS.pdf
412/BC-KTNS.doc

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
    Địa chỉ: Trung tâm hành chính tỉnh, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La     
Giấy phép xuất bản số: 09/GP-TTĐT ngày 19/11/2021
Điện thoại: 02123.850.036;  Email: hdnd@sonla.gov.vn