image
                                              NĂM CÔNG KHAI 2022

STT

TÊN BÁO CÁO

NĂM BÁO CÁO

SỐ QUYẾT ĐỊNH/

VĂN BẢN CÔNG BỐ

NGÀY CÔNG BỐ

ĐƯỜNG DẪN

TOÀN VĂN (TẢI VỀ)

1

Biên bản kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

2022

15/BB-HĐND

08/12/2022

15/BB-HĐND.pdf

2

Biên bản kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khoa XV, nhiêm kỳ 2021-2026

2022

12/BB-HĐND

13/7/2022

12/BB-HĐND.pdf

3

Biên bản kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2016 (Họp trực tuyến)

2022

09/BB-HĐND

16/3/2022

09/BB-HĐND.pdf

 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
    Địa chỉ: Trung tâm hành chính tỉnh, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La     
Giấy phép xuất bản số: 09/GP-TTĐT ngày 19/11/2021
Điện thoại: 02123.850.036;  Email: hdnd@sonla.gov.vn